Skip to main content

Aanzegtermijn
Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer geldt een schriftelijke aanzegplicht voor werkgevers, tenminste één maand voor einde arbeidsovereenkomst. Indien u deze verplichting niet nakomt, bent u een boete van maximaal één maandsalaris verschuldigd.

Proeftijd
Een proeftijd mag niet meer worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst korter of gelijk aan zes maanden.

Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding mag niet worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij er gemotiveerd wordt aangegeven dat er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang aanwezig is.

Geen arbeid, geen loon (oproepcontracten)
Het niet uitbetalen van loon is bij oproepcontracten niet langer dan gedurende 26 weken mogelijk, tenzij dit bij cao is afgesproken.