Skip to main content

Ketenregeling
De ketenregeling is gewijzigd van 3x3x3 naar 3x2x6. Dat wil zeggen dat na maximaal 3 arbeidsovereenkomsten of maximaal 2 jaar automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, behalve bij tussenpozen van langer dan 6 maanden. In bepaalde gevallen kan de termijn van twee jaar bij cao worden opgerekt naar vier jaar en kan het aantal arbeidsovereenkomsten worden opgerekt naar zes arbeidsovereenkomsten. Van de tussenpoos van zes maanden kan in zijn geheel niet worden afgeweken. Opvolgend werkgeverschap kan daarnaast ook meetellen in de ketenregeling indien de opvolgend werkgever geen inzicht heeft in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer. Dit kan eveneens relevant zijn bij een doorstart na faillissement.

Ontslag via UWV of kantonrechter
Een duidelijk onderscheid is gemaakt wanneer u naar het UWV kan en wanneer naar de kantonrechter om het dienstverband met een werknemer te beëindigen. Het UWV is enkel bevoegd bij bedrijfseconomisch ontslag en bij ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid. De kantonrechter is bij in de persoon gelegen redenen de bevoegde instantie. Het is mogelijk om tegen beslissingen van het UWV bij de kantonrechter in “beroep” te gaan. Tegen beslissingen van de kantonrechter kan bij het gerechtshof hoger beroep en bij de Hoge Raad cassatie worden ingesteld.

Scholing en herplaatsing
De werkgever is – meer dan voorheen – verplicht om werknemers tijdens het dienstverband scholing aan te bieden. Daarnaast moet de werkgever onderzoeken of de werknemer binnen een redelijke termijn al dan niet in een andere passende functie kan worden herplaatst voordat hij over kan gaan tot ontslag.

De zieke werknemer
Het opzegverbod tijdens  ziekte leidt ertoe dat in het geval van bedrijfseconomische redenen beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer niet mogelijk is via het UWV of de kantonrechter, tenzij sprake is van een algehele bedrijfssluiting.

Transitievergoeding
In alle gevallen waarin de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst bovendien door of vanwege de werkgever wordt beëindigd is een transitievergoeding verschuldigd, tenzij er sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer dan wel een pensioenontslag. De transitievergoeding is (vanaf 1 januari 2016) gemaximeerd op EUR 76.000,- bruto, of op een jaarsalaris als dat hoger ligt dan EUR 76.000,- bruto. Voor vijftigplussers en kleine werkgevers is een overgangsregeling tot 1 januari 2020 opgenomen. Indien de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, kan naast de transitievergoeding nog een billijke vergoeding door de kantonrechter worden toegekend.

De AOW-er
De werkgever mag op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd éénmaal “gratis” opzeggen, indien de arbeidsovereenkomst is ingegaan voor het bereiken van die leeftijd. De transitievergoeding is dan niet verschuldigd.

Bedenktermijn
De werknemer die instemt met de opzegging van de arbeidsovereenkomst dan wel een vaststellingsovereenkomst sluit, heeft 14 dagen de tijd om zijn instemming te herroepen. De werkgever heeft de plicht om de werknemer erop te wijzen dat hij zijn instemming kan herroepen.