Header

Nieuwsbrief bestuursrecht | editie september 2017

Bestuursrecht beheerst de verhouding tussen overheid, burgers en bedrijven. Het team bestuursrecht staat u bij in bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures over uiteenlopende onderwerpen. Over relevante, actuele zaken informeren wij u ook, en wij delen graag onze kennis met u. Dat is de kracht van onze ambitie.

Wet - en regelgeving

Wetsvoorstel Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid)

Op 21 augustus 2017 is het wetsvoorstel Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid) gepubliceerd. Met deze wetswijziging zal de bevoegdheid van de burgemeester om tot sluiting van woningen en lokalen over te gaan op basis van artikel 13b Opiumwet, worden verruimd.

Lees meer

---
Afschaffen precariobelasting

In onze nieuwsbrief van april 2017 berichtten wij al over het wetsvoorstel tot het afschaffen van precariobelasting voor enige openbare werken van openbaar nut ('Wijzigingswet'). Op 1 juli 2017 is die wet in werking getreden. Hiermee is onder meer aan artikel 228 Gemeentewet een tweede lid toegevoegd.

Lees meer

Jurisprudentie

Verruiming toepassing vertrouwensbeginsel bij mededeling onbevoegde ambtenaren

Een succesvol beroep op het vertrouwensbeginsel kan ertoe leiden dat een door een ambtenaar gedane toezegging aan het bevoegde bestuursorgaan kan worden toegerekend. Dit kan verregaande gevolgen met zich brengen, bijvoorbeeld dat moet worden afgezien van handhavend optreden.

Lees meer

---
De Afdeling vult het criterium "gevolgen van enige betekenis" in het kader van het belanghebbendebegrip verder in

Op 23 augustus 2017 heeft de Afdeling een interessante uitspraak gedaan waarin zij het criterium "gevolgen van enige betekenis" in het kader van het belanghebbendebegrip nader invult. Het college heeft in die kwestie een verzoek van appellant en anderen (allen omwonenden) om handhavend op te treden tegen een mestbassin, afgewezen.

Lees meer

---
Meer dan EUR 25.000 schade. Bestuursrechter toch bevoegd?

Stel, je hebt schade geleden door een onrechtmatig besluit. De schade bedraagt meer dan EUR 25.000, maar je stapt liever naar de bestuursrechter dan naar de burgerlijke rechter. Kan dat? Op 2 augustus 2017 heeft de Afdeling deze vraag bevestigend beantwoord .

Lees meer

---

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team bestuursrecht? Neem dan contact op met onze contactpersoon Jan Stoop.

 

+31 (0)88 30 40 182

 

stoop@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart