Header

Nieuwsbrief bestuursrecht | editie februari 2018

Bestuursrecht beheerst de verhouding tussen overheid, burgers en bedrijven. Het team bestuursrecht staat u bij in bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures over uiteenlopende onderwerpen. Over relevante, actuele zaken informeren wij u ook, en wij delen graag onze kennis met u. Dat is de kracht van onze ambitie.

Wet - en regelgeving

Wet verduidelijking voorschriften woonboten

Op 1 januari 2018 is de Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten) in werking getreden . Deze wijzigt de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en beoogt rechtszekerheid te geven over de juridische status van woonboten …

Lees meer

---
Wetsvoorstel Wijziging Awb stroomlijning omgevingsrecht

Op 17 januari 2018 is het wetsvoorstel 'Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht ('Awb') en enkele andere wetten' gepubliceerd . Dit wetsvoorstel vervangt de huidige regeling voor de coördinatie van samenhangende besluiten in afdeling 3.5 van de Awb door een nieuwe regeling. Deze nieuwe regeling is toepasbaar op het gehele omgevingsrecht. Ook bevat het wetsvoorstel nog enkele andere wijzigingen in verband …

Lees meer

---
Driftreducerende technieken

Op 1 januari 2018 is het Activiteitenbesluit gewijzigd ten aanzien van onder meer het toepassen van driftreducerende technieken. Op 14 juli 2017 was het wijzigingsbesluit al gepubliceerd en op 28 november 2017 de wijzigingsregeling. Inhoud Er is een nieuw artikel 3.78a Activiteitenbesluit toegevoegd. In dit artikel is een minimaal te bereiken driftreductie voorgeschreven. De driftreductie dient te worden aangetoond door …

Lees meer

Ontwikkelingen Omgevingswet

Aanvullingswet bodem ingediend bij Tweede Kamer Op 23 januari 2018 heeft het kabinet het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet bodem is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet en de eerste die bij het parlement is ingediend. Later volgen de aanvullingswetten voor geluid, grondeigendom en natuur. De Aanvullingswet bodem wordt ontwikkeld door het …

Lees meer

Wetsvoorstel uitvoering AVG gepubliceerd

Het zal u niet zijn ontgaan dat op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treedt. Op 13 december 2017 heeft de regering de nieuwe versie van het wetsvoorstel voor de uitvoering van de AVG gepubliceerd. De Uitvoeringswet zal op hetzelfde tijdstip als de AVG in werking treden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ruimte die de …

Lees meer

Jurisprudentie

Belangrijke uitspraak Europees Hof over branchering in detailhandel

In artikel 3.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening is geregeld dat een bestemmingsplan ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening regels kan bevatten met betrekking tot branches van detailhandel en horeca. Als voorbeeld gelden meubelzaken en bouwmarkten die zich, als dat in het bestemmingsplan is vastgesteld, niet in de binnenstad mogen vestigen omdat hun bezoekers veelal per auto de winkel …

Lees meer

Verwijderen van drugsafval

Op 20 december 2017 heeft de rechtbank Oost-Brabant een uitspraak gedaan over het verhalen van kosten die de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft moeten maken voor het verwijderen van drugsafval. De rechtbank heeft geoordeeld dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ten onrechte heeft besloten dat deze kosten door de grondeigenaar diende te worden betaald. Naar …

Lees meer

---
Bundeling van schadeoorzaken: een nieuwe lijn in het nadeelcompensatierecht?

Op 18 januari 2018 (ECLI:NL:RBLIM:2018:373 ) heeft de rechtbank Limburg een opmerkelijke uitspraak gedaan over de bundeling van schadeoorzaken in het nadeelcompensatierecht. De bestuursrechter achtte zich bevoegd om te oordelen over feitelijk schadeveroorzakend handelen. Dit terwijl volgens vaste rechtspraak de civiele rechter bevoegd is om hierover te oordelen. Wat is er gebeurd? Bij brief van 28 april 2016 heeft eiseres, een …

Lees meer

---
Conclusie A-G bestuurlijke waarschuwing

In onze nieuwsbrief van oktober 2017 hebben wij al bericht over het feit dat de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) aan staatsraad advocaat-generaal Widdershoven een conclusie heeft gevraagd over de bestuursrechtelijke waarschuwing. Daarnaast heeft de voorzitter van de Afdeling voor het eerst iedereen de mogelijkheid om te reageren op de vragen die aan …

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team bestuursrecht? Neem dan contact op met onze contactpersoon Jan Stoop.

 

+31 (0)88 30 40 182

 

stoop@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart