Header

Nieuwsbrief bestuursrecht | editie september 2018

Bestuursrecht beheerst de verhouding tussen overheid, burgers en bedrijven. Het team bestuursrecht staat u bij in bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures over uiteenlopende onderwerpen. Over relevante, actuele zaken informeren wij u ook, en wij delen graag onze kennis met u. Dat is de kracht van onze ambitie.

Wet - en regelgeving

misgelopen garanties faillissement (onder)aannemer

Op 1 juli 2018 is de Wet Voortgang Energietransitie (Wet Vet) in werking getreden. Hierin is bepaald dat de gasaansluitplicht voor nieuwbouw vervalt. Dat betekent dat projectontwikkelaars, aannemers en gemeenten rekening moeten houden met het feit dat nieuw te bouwen bouwwerken niet meer mogen worden aangesloten op het gasnet.

Lees meer

---
Instemming met wetsvoorstellen voor de Invoeringswet van de Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur

Begin juli heeft de ministerraad, na een positief advies van de Raad van State, ingestemd met de wetsvoorstellen voor de Invoeringswet van de Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur van de Omgevingswet. Ook heeft de ministerraad de vier algemene maatregelen van bestuur (amvb's) van de Omgevingswet akkoord bevonden voor publicatie in het Staatsblad.

Lees meer

---
Sprake van (de wijziging van) een stedelijk ontwikkelingsproject? Denk aan de aanmeldingsnotitie!

Vorig jaar, op 7 juli 2017, is het Besluit m.e.r. gewijzigd. Deze wijziging heeft grote gevolgen voor omgevingsvergunningaanvragen waarbij een vormvrije m.e.r. dient te worden opgesteld. Door de wijziging van het Besluit m.e.r. moet voor elke omgevingsvergunningaanvraag waarbij een vormvrije m.e.r. moet worden opgesteld, de initiatiefnemer van het project een aanmeldingsnotitie (laten) opstellen en indienen bij het bevoegd gezag.

Lees meer

---
Verplichte standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten gepubliceerd

Gemeenten verwerken op grote schaal persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens. Indien gemeenten vervolgens derden, zoals leveranciers, inschakelen voor de verwerking van persoonsgegevens, dan is het van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt in een verwerkersovereenkomst over de verwerking van persoonsgegevens tussen de gemeente als verwerkingsverantwoordelijke en de derde partij in kwestie die als verwerker optreedt.

Lees meer

---
Huisvesting arbeidsmigranten

De krant maakt er elke dag wel melding van. Nederland heeft dringend behoefte aan arbeidsmigranten om de open werkplekken in te vullen. Die arbeidsmigranten moeten ook gehuisvest worden. Eigenaren van leegstaande panden zien daarin mogelijkheden om een hernieuwde bestemming voor hun pand te vinden. Dat is vaak niet toegestaan/illegaal.

Lees meer

Jurisprudentie

Onderscheid warmte en koud?

De uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 5 juli 2018 is het vervolg van een reeks van procedures die enkele bewoners van een wijk in Naaldwijk hebben gevoerd tegen hun leverancier van koud en warm water, Vestia.

Lees meer

---
Boeteoplegging bij illegaal woninggebruik

Gemeenten beschikken over diverse mogelijkheden om illegaal woninggebruik, zoals een illegaal gerealiseerde hennepkwekerij, tegen te gaan. Naast een woningsluiting bij de aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs kan daarbij ook een bestuurlijke boete worden opgelegd op grond van de Huisvestingswet 2014 (hierna: "de Huisvestingswet").

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team bestuursrecht? Neem dan contact op met onze contactpersoon Jan Stoop.

 

+31 (0)88 30 40 182

 

stoop@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart