Header

Nieuwsbrief onderwijs | november 2018

Het onderwijs is constant in beweging. Het team onderwijs van Boels Zanders volgt de ontwikkelingen op de voet. Van kinderopvang naar primair onderwijs tot wetenschappelijk onderwijs. Deskundig en betrokken. Wij delen onze kennis graag met u. Dat is de kracht van onze ambitie.

Wij wensen u fijne feestdagen en een sprankelend 2019!

---
Het professioneel statuut

Op 22 november 2018 organiseerde Boels Zanders te Eindhoven een kennissessie over het professioneel statuut. In het professioneel statuut worden afspraken gemaakt over het respecteren van de professionele ruimte van de leraar. Het gaat daarbij om vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische zeggenschap van de leraar. Tijdens onze kennissessie bleek dat het voor leraren nog onwennig is om het initiatief te nemen voor het opstellen van een professioneel statuut.

Lees meer

---
Ambtenaren worden werknemer

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de Wnra, gaat er voor zorgen dat de rechtspositie van de meeste ambtenaren zoveel mogelijk gelijk getrokken wordt met die van werknemers in de private sector. Van ambtenarenrecht naar arbeidsrecht dus. De Wnra gaat gevolgen hebben voor een zeer grote groep: meer dan een half miljoen personen gaan onder deze nieuwe wet vallen. Zo zal al het personeel in het openbaar onderwijs niet langer de ambtenarenstatus hebben. De Wnra treedt hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 januari 2020 in werking.

Lees meer

---
Inspectie moet onderzoeksrapporten intrekken

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft in zijn uitspraak  van 25 oktober 2018 de Inspectie van het Onderwijs bevolen om de rapporten met betrekking tot drie scholen in te trekken. De voorzieningenrechter heeft diverse passages in de onderzoeksrapporten als onrechtmatig beoordeeld. Ook openbaarmaking van deze rapporten is verboden.

Lees meer

---
Bouwheerschap schoolbestuur en alternatieven

Volgens de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertise centra heeft het bevoegd gezag van de school (lees: het schoolbestuur) in beginsel de regie bij het realiseren dan wel renoveren van schoolgebouwen. Er zijn echter ook alternatieven mogelijk, te weten de gemeente als bouwheer dan wel het gedeeld bouwheerschap. Wij zetten de voor- en nadelen van deze alternatieven uiteen.

Lees meer

---
Nieuwe Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderwijsinstellingen, kinderopvangorganisaties en andere organisaties die met jongeren werken zijn sinds juli 2013 wettelijk verplicht een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. Per 1 januari 2019 gelden voor deze meldcode strengere eisen. Wij zetten de belangrijkste veranderingen van de nieuwe Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling op een rij.

Lees meer

---
OMR roept advocaat ten onrechte in, schoolbestuur moet kosten procedures betalen

Eén ouder vormde in zijn of haar eentje de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (OMR) van een middelbare school. Deze OMR liet zich adviseren door een advocaat, die met een beroep op de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) de school verzocht om zijn kosten te betalen. De middelbare school weigerde de gevraagde duizenden euro’s aan juridische advisering te vergoeden. Hierop maakte de OMR (uiteindelijk) de gang naar de Ondernemingskamer. De uitkomst kan onbevredigend aanvoelen.

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team Onderwijs? Neem dan contact op met teamleider Onderwijs Nicole Niessen.

 

+31 (0)88 30 40 163

 

niessen@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart