Header

Nieuwsbrief bestuursrecht | editie november 2016

Bestuursrecht beheerst de verhouding tussen overheid, burgers en bedrijven. Het team bestuursrecht staat u bij in bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures over uiteenlopende onderwerpen. Over relevante, actuele zaken informeren wij u ook, en wij delen graag onze kennis met u. Dat is de kracht van onze ambitie.

Wet - en regelgeving

Inwerkingtreding Wet natuurbescherming op 1 januari 2017

Op 1 januari 2017 zullen de nieuwe Wet natuurbescherming en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving, het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming, in werking treden.

Lees meer >>

---

Wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak ingetrokken

Het wetsvoorstel strekte tot een verdere scheiding van taken binnen de Raad van State alsmede de opheffing van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en de daarmee gepaard gaande herverkavelingen van rechtsmacht. Met het wetsvoorstel wilde de regering het stelsel van bestuursrechtspraak overzichtelijker maken en de rechtseenheid bevorderen.

Lees meer >>

Rechtspraak

De toepassing van inherente afwijkingsbevoegdheid bij beleidsregels: Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State gaat om

De uitspraak van 26 oktober 2016 (nr.201507715/1/A3) is noemenswaardig vanwege de overwegingen die de Afdeling wijdt aan de inherente afwijkingsbevoegdheid zoals vervat in artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De Afdeling breekt in de uitspraak met de vaste jurisprudentie terzake dit onderwerp.

Lees meer >>

---

Meldingsbevestiging onder de PAS geen besluit

Op 2 november 2016 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) drie uitspraken over het rechtskarakter van de melding onder de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: PAS) (ECLI:NL:RVS:2016:2893, ECLI:NL:RVS:2016:2903, ECLI:NL:RVS:2016:2898). De meervoudige kamer van de Afdeling oordeelt dat de meldingsbevestiging onder de PAS geen besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Tegen de melding kan daarom geen bezwaar en beroep worden ingesteld.

Lees meer >>

---

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team bestuursrecht? Neem dan contact op met onze contactpersoon Jan Stoop.

 

+31 (0)88 30 40 182

 

stoop@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart