Header

Nieuwsbrief bestuursrecht | editie april 2017

Bestuursrecht beheerst de verhouding tussen overheid, burgers en bedrijven. Het team bestuursrecht staat u bij in bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures over uiteenlopende onderwerpen. Over relevante, actuele zaken informeren wij u ook, en wij delen graag onze kennis met u. Dat is de kracht van onze ambitie.

Wet - en regelgeving

Beperking van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enkele openbare werken van algemeen nut

Op 21 maart 2017 heeft de Eerste Kamer een wet aangenomen die strekt tot het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut. Door invoering van de wet zullen de Gemeentewet, Provinciewet en Waterschapswet worden gewijzigd.

Lees meer

---
Verlaging grenswaarde PAS

Op 17 maart 2017 is de gedeeltelijke herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. In deze herziening is de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte in een aantal PAS-gebieden gewijzigd.

Lees meer

---
Update veiligheid BRZO bedrijven

In een eerdere nieuwsbrief berichtten wij al dat driekwart van de Brabantse chemiebedrijven de veiligheid niet op orde zou hebben. Dit blijkt uit inspectierapporten van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2015 en 2016.

Lees meer

---

Rechtspraak

Consequenties prejudiciële vragen PAS

Op 30 november en 1 december 2016 heeft de Afdeling negen pilotzaken op zitting behandeld waarin het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een rol speelt. Begin maart 2017 ontvingen de bij de pilotzaken betrokken partijen een brief met daarin de conceptvragen voor het Hof van Justitie.

Lees meer

---
Dynamische verwijzing naar beleidsregels in bestemmingsplan toegestaan

Op 8 maart 2017 oordeelde de Afdeling dat een dynamische verwijzing naar beleidsregels is toegestaan mits duidelijk is naar welke beleidsregels wordt verwezen.

Lees meer

---
Kruimelgevallen mogen worden gecombineerd

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) heeft in haar uitspraak van 22 maart 2017 geoordeeld dat kruimelgevallen zoals bedoeld in artikel 4 Bijlage II Besluit omgevingsrecht (Bor) gecombineerd mogen worden. Dit biedt ruime mogelijkheden om projecten die strijdig zijn met het bestemmingsplan te vergunnen.

Lees meer

---
Ten onrechte niet gehoord worden in bezwaar gepasseerd met toepassing van artikel 6:22 Awb

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in de uitspraak van 31 januari 2017 een nieuwe lijn gehanteerd voor situaties waarin sprake is van het ten onrechte niet horen van een bezwaarmaker. Lees meer in de blog van Roel Metsemakers die al eerder op onze website verscheen.

Lees meer

---

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team bestuursrecht? Neem dan contact op met onze contactpersoon Jan Stoop.

 

+31 (0)88 30 40 182

 

stoop@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart