Skip to main content

Op 22 maart jongstleden sloot de inschrijvingstermijn van de door de gemeente Den Bosch georganiseerde Europese niet-openbare aanbesteding voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van een gloednieuw Theater aan de Parade in Den Bosch. Het bericht dat slechts twee van de vijf door de gemeente geselecteerde bouwbedrijven op de aanbesteding hadden ingeschreven stemde al niet erg hoopvol. Later bleek dat ook deze twee bouwbedrijven zich niet in staat achten om de opdracht uit te voeren voor de 55 miljoen euro die de gemeente ervoor heeft uitgetrokken. De opgetuigde aanbestedingsprocedure is mislukt en de kosten en moeite die zowel de gemeente als de inschrijvers hebben gemaakt lijken daardoor verspild. Alle reden dus om te onderzoeken of uit de wijze waarop de gemeente de opdracht in de markt zette lessen kunnen worden geleerd voor de toekomst.

Is de meest geschikte aanbestedingsprocedure gehanteerd?
De gemeente heeft de opdracht aanbesteed volgens de Europese niet-openbare procedure. Deze procedure is vooral geschikt voor relatief eenvoudige opdrachten in een markt met een groot aantal partijen. De aanbestedende dienst heeft een aanzienlijke mate van regie in de procedure: zij laat een vooraf vastgesteld aantal gegadigden toe tot de procedure en selecteert vervolgens op basis van bepaalde selectiecriteria minimaal vijf gegadigden die een inschrijving mogen indienen. De realisatie van het nieuwe Theater aan de Parade is echter een grote, complexe en relatief unieke opdracht. Dat geldt temeer, omdat de uitvoering van die opdracht dient plaats te vinden binnen een vooraf door de gemeente vastgesteld budget. Het is daarom de vraag of de keuze van de gemeente voor een niet-openbare Europese procedure wel voor de hand lag.

Vast staat dat de aanbestedingsprocedure is voorafgegaan door een markconsultatie, die mede tot doel had wederzijds informatie te vergaren en de aanbestedingsmethode te toetsen. Kennelijk heeft de marktconsultatie geen aanleiding gevormd om een andere procedure te hanteren. In het verslag van de marktconsultatie wordt over de gekozen procedure zelfs met geen woord gerept. Nu de gekozen Europese niet-openbare procedure toch niet succesvol is geweest, ligt een andere procedure naar onze mening zonder meer wél voor de hand.

De concurrentiegerichte dialoog
De kans op het mislukken van een nieuwe aanbesteding van deze opdracht kan (aanzienlijk) verkleind worden als bijvoorbeeld de concurrentiegerichte dialoog wordt gehanteerd. Deze procedure is bij uitstek geschikt voor complexe opdrachten waarbij een aanbestedende dienst onvoldoende in staat is de aan de opdracht verbonden technische, financiële en/of juridische voorwaarden adequaat te specificeren. Wordt deze procedure bij een heraanbesteding van de opdracht toegepast, dan bestaat er voor marktpartijen die aan die heraanbesteding deelnemen de ruimte om verschillende oplossingen aan te dragen. Daardoor verkrijgt de gemeente meer informatie over de (on)mogelijkheden van haar uitvraag, maar zal ook eerder aangesloten worden op behoefte van de gemeente.

Advies voor heraanbesteding Theater aan de Parade
De gemeente Den Bosch doet er naar onze mening verstandig aan om  de concurrentiegerichte dialoog toe te passen, wil zij alsnog bewerkstelligen dat de Bosschenaren binnen afzienbare tijd het culturele aanbod tot zich kunnen nemen in een gloednieuw Theater aan de Parade. Hierbij valt niet uit te sluiten dat een verhoging van het huidige gemeentelijk budget van 55 miljoen euro, waarover de Bossche gemeenteraad op 9 mei aanstaande zal beslissen, nodig zal blijken.

April 2017