Skip to main content

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een concept leidraad gepubliceerd.  Hier verruimen zij de mogelijkheden voor concurrerende bedrijven om onderlinge afspraken te maken. Dit met het oog op het stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven en het verminderen van CO2 uitstoot en betere bescherming van natuur, mens en dier.

Mededingingsrechtelijke beperkingen samenwerking

De ACM ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren, zodat de belangen van consumenten worden beschermd. Bepaalde afspraken tussen concurrerende bedrijven zijn niet toegestaan. Denk daarbij aan kartel- en prijsafspraken. Door deze vormen van samenwerking kunnen bedrijven hun marktaandeel te zeer vergroten. Dit zou ten koste gaan van de consument. De ACM waakt er dus voor dat bedrijven een te sterke marktpositie krijgen, door dit soort kartel- en prijsafspraken te verbieden.

Leidraad Duurzaamheidsafspraken

Hoewel er dus een beperking kan bestaan bij het maken van afspraken met concurrerende bedrijven, is de ACM voornemens dit te beperken met het oog op ontwikkelingen die duurzaamheid moeten verbeteren. Duurzaamheidsafspraken die gericht zijn op zuiniger (efficiënter) omgaan met grondstoffen, uitstoot van vervuilende stoffen, beperken van afvalstromen en anderszins de negatieve impact van de productie op mens, dier, klimaat, milieu of natuur te beperken, moeten tot de mogelijkheden behoren.

Daartoe heeft de ACM de concept leidraad (Leidraad) gepubliceerd. Aan de hand van de Leidraad kunnen ondernemingen, brancheverenigingen en hun adviseurs nagaan welke mogelijkheden er zijn om duurzaamheidsafspraken te maken binnen de mededingingsrechtelijke kaders. De Leidraad laat zien welke mogelijkheden marktpartijen hebben om duurzaamheidsafspraken te maken, maar ook waar in het mededingingsrecht de grenzen liggen.

Toegestane afspraken

De ACM heeft in de Leidraad uiteen gezet welke mogelijkheden marktpartijen hebben om deze afspraken te maken. De ACM heeft de afspraken in categorieën ingedeeld welke in het algemeen niet mededigingsbeperkend zijn en dus toegestaan. Het betreffen bijvoorbeeld afspraken om gezamenlijk tot goede keurmerken of labels te komen. Maar ook afspraken die een kwaliteitsverbetering van producten beogen waarbij bepaalde minder duurzaam geproduceerde of aangeboden producten niet meer worden verkocht. Denk aan producten vervaardigd door kinderarbeid.

In situaties waarin de afspraak wel beperkend is, kunnen de voordelen van de duurzaamheidsafspraak in bepaalde gevallen resulteren in een vrijstelling en is de afspraak daarmee toegestaan.

Tot slot

De leidraad is een concept regeling. De ACM houdt een consultatie voor deze Leidraad. De mogelijkheid om te reageren op de regeling is op 1 oktober gesloten. In de komende maanden zal duidelijk worden op welke punten de Leidraad naar aanleiding van de consultatie zal worden gewijzigd. Heeft u hierover vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden duurzame samenwerkingsafspraken te maken? Dan kunt u contact opnemen met Merel Lentjes of een van de andere advocaten van Team Food & Agri.

Oktober 2020