Skip to main content

In onze nieuwsbrief van april 2017 berichtten wij al over het wetsvoorstel tot het afschaffen van precariobelasting voor enige openbare werken van openbaar nut (‘Wijzigingswet’). Op 1 juli 2017 is die wet in werking getreden. Hiermee is onder meer aan artikel 228 Gemeentewet een tweede lid toegevoegd. Daarin staat dat geen belasting kan worden geheven ter zake van de infrastructuur als bedoeld in artikel 7 van de Drinkwaterwet, een net als bedoeld in artikel 20, lid 1, van de Electriciteitswet 1998, een gastransportnet als bedoeld in artikel 39a van de Gaswet of werken als bedoeld in artikel 38 van de Warmtewet. Alle netwerken die als zodanig in genoemde wetten worden aangemerkt en die zich deels onder de grond, deels op of boven de grond bevinden, vallen onder de beperking van de heffingsgrondslag.

In de Wijzigingswet is een overgangsregeling opgenomen. Gemeenten waarin op 10 februari 2016 – dat is de datum waarop het wetsvoorstel is ingediend en de overgangsmaatregel is aangekondigd – een belastingverordening gold voor het heffen van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut, kunnen die belasting blijven heffen tot 1 januari 2022, tot ten hoogste het in die verordening vastgestelde tarief. Mocht u een aanslag ontvangen voor precariobelasting dan is het dus verstandig om te checken of die aanslag nog wel kan worden opgelegd.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Janske Schrijnemaekers  of een van de andere advocaten van team Bestuursrecht. Zij zijn u graag van dienst.

September 2017