Skip to main content

Bluetrace BV is leverancier van wifi tracking-technologie waarmee in en rondom winkels de wifi-signalen van (mobiele) apparaten worden opgevangen. Het MAC adres en datum, tijdstip en plaats waar het MAC-adres is waargenomen, worden verwerkt. Met deze gegevens wordt bedrijfseconomische informatie over drukte en (winkel)gedrag gegenereerd voor de bedrijven en organisaties die klant zijn van Bluetrace.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft ambtshalve onderzoek gedaan naar de wijze waarop Bluetrace persoonsgegevens verwerkt bij de wifi-tracking. Haar conclusie is dat Bluetrace handelt in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb).

Volgens de AP verwerkt Bluetrace persoonsgegevens terwijl een grondslag daarvoor ontbreekt, omdat de gegevensverwerking niet noodzakelijk is voor een bedrijfsbelang dat opweegt tegen de privacy van passanten en omwonenden.

Bovendien worden ten onrechte gegevens van passanten bewaard. Deze gegevens moet Bluetrace volgens de AP direct na het verzamelen anonimiseren of verwijderen. Van omwonenden mag Bluetrace überhaupt geen persoonsgegevens verzamelen en bewaren. Voor persoonsgegevens van winkelbezoekers acht de AP een bewaartermijn van 24 uur passend.

De AP is ook van oordeel dat de betrokkenen niet tijdig, voldoende en juist worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens voor wifi tracking-metingen.

Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek heeft de AP aan Bluetrace een last onder dwangsom opgelegd. Op grond daarvan moet Bluetrace de gegevensverwerking staken of maatregelen treffen die het onrechtmatige karakter van de verwerking wegnemen. Die maatregelen houden in dat Bluetrace:

  • moet voorkomen dat persoonsgegevens van omwonenden worden verzameld en verwerkt;
  • de persoonsgegevens van passanten na het verzamelen zo snel mogelijk moet verwijderen of anonimiseren; en
  • de betrokkenen op het moment van vastlegging van hun persoonsgegevens moet informeren over, onder meer, haar identiteit, het doel van de gegevensverwerking, de persoonsgegevens die worden verwerkt en de bewaartermijn.

De AP besluit dat indien Bluetrace niet binnen zes maanden aan deze last voldoet, zij een dwangsom verschuldigd is van EUR 5.000,- per week dat de last niet is uitgevoerd, met een maximum van EUR 100.000,-.

Heeft u vragen over wifi tracking of op het gebied van verwerking van persoonsgegevens , dan kunt u contact opnemen met ons team privacy.

Dit artikel verschijnt eveneens in Het Bossche Balie Bulletin, het advocatenmagazine van het arrondissement Oost-Brabant. 

27 oktober 2016