Claimbeoordeling na einde wachttijd
Na de loondoorbetalingsperiode van 104 weken kan een werknemer in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). UWV toetst of de werknemer 65% of minder van zijn oude salaris kan verdienen. Als dat zo is dan heeft de werknemer recht op een WIA-uitkering.

Loonsanctie
Alvorens UWV toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van de WIA-aanvraag, zal getoetst worden of de re-integratie inspanningen van de werkgever voldoende zijn. Is dat niet het geval, dan kan UWV een loonsanctie opleggen als gevolg waarvan de loondoorbetalingsplicht (en daarmee ook het opzegverbod tijdens ziekte) met maximaal 52 weken wordt verlengd.

De beslissing tot oplegging van een loonsanctie is een bestuursrechtelijk besluit waartegen bezwaar openstaat. Daarnaast kan tijdens de loonsanctie om bekorting worden gevraagd indien en voor zover de tekortkoming is hersteld.

IVA-uitkering
Als de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt bevonden door UWV dan heeft hij recht op een IVA-uitkering. Er is sprake van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid als de werknemer 20% of minder van zijn oude salaris kan verdienen en herstel is uitgesloten of daarop slechts een geringe kans bestaat.

WGA-uitkering
Als er geen sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid, dan kan de werknemer aanspraak maken op een WGA-uitkering. In de meeste gevallen zal de werknemer eerst een loongerelateerde uitkering krijgen (lgu). Als de werknemer aan de zogenaamde inkomenseis voldoet (d.w.z. het benutten van ten minste 50% van de restverdiencapaciteit) dan kan hij daarna aanspraak maken op de loonaanvullingsuitkering (lau). Indien aan de inkomenseis niet wordt voldaan, dan bestaat er slechts een recht op een vervolguitkering die op het minimumloon is gebaseerd.

UWV-ontslagprocedure wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
Met het verstrijken van de loondoorbetalingsverplichting eindigt ook het opzegverbod tijdens ziekte. De arbeidsovereenkomst is evenwel nog steeds in tact, ook als de werknemer inmiddels een WIA-uitkering ontvangt. UWV kan om een ontslagvergunning worden gevraagd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, maar daarvoor is wel vereist dat herstel van de werknemer voor de bedongen arbeid (in aangepaste vorm) binnen een periode van 26 weken niet te verwachten is.

Opzegging van de arbeidsovereenkomst na toestemming van UWV leidt tot verschuldigdheid van de wettelijke transitievergoeding. Per 1 april 2020 kan de werkgever hiervoor wel compensatie aanvragen bij UWV, ook voor arbeidsovereenkomsten die al zijn geëindigd (na 1 juli 2015).

Re-integratie derde ziektejaar

Zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt bestaat er een re-integratieverplichting voor de werkgever om de re-integratiemogelijkheden te onderzoeken en passende arbeid aan te bieden. Met het verstrijken van de loondoorbetalingsperiode vervalt enkel de verplichting om de werknemer in spoor 2 (d.w.z. bij een andere werkgever) te re-integreren. Indien er mogelijkheden zijn (of ontstaan) om passende arbeid aan te bieden, moet de werknemer daartoe de gelegenheid krijgen, tenzij dat in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd.

Slapend dienstverband
Er is sprake van een slapend dienstverband als de loondoorbetalingsverplichting is geëindigd en de re-integratiemogelijkheden ontbreken. De arbeidsovereenkomst is nog in stand en het opzeggen daarvan door de werkgever zou leiden tot het verschuldigd zijn van de wettelijke transitievergoeding.
Mede in het licht van de Wet compensatie transitievergoeding is in de jurisprudentie de vraag gerezen of een werkgever gedwongen kan worden een slapend dienstverband te beëindigen, zodat de werknemer de transitievergoeding uitbetaald krijgt. De Hoge Raad heeft hierover geoordeeld dat een werkgever in beginsel verplicht is om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, een ‘slapend dienstverband’ te beëindigen onder betaling van de wettelijke transitievergoeding. Zoals hierboven omschreven kan de werkgever hiervoor per 1 april 2020 – onder voorwaarden – compensatie aanvragen bij UWV. 

Heeft u vragen over sociaal zekerheidsrecht? Neemt u dan contact op met Anouk Cordang of Erna Ulen.