Gelijkstelling openbaar en bijzonder

Vanaf 1 januari 2020 is de rechtspositie van medewerkers in het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs gelijkgetrokken. Voorheen had het personeel in het openbaar onderwijs te maken met het ambtenarenrecht en gold voor het bijzonder onderwijs het civiele arbeidsrecht. Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is het arbeidsrecht nu ook van toepassing op instellingen voor openbaar onderwijs, zoals openbare basisscholen en openbare universiteiten. Ons duale onderwijsbestel is dus een stuk overzichtelijker geworden door het verdwijnen van de meeste rechtspositionele verschillen.

Speciaal

De rechtspositie van medewerkers in het onderwijs blijft toch een bijzondere. In belangrijke mate wordt deze bepaald door tussen organisaties van werkgevers en werknemers afgesloten collectieve arbeidsovereenkomsten. Wat de rechtspositie van werknemers in het onderwijs verder bijzonder maakt, is dat er niet alleen een relatie bestaat met de werkgever, maar ook met leerlingen en ouders. In voorkomende gevallen worden hierom aan werknemers in het onderwijs hogere integriteitseisen gesteld.

Specifieke wetgeving

Er is ook een aantal bijzondere wetten en regels van toepassing op de onderwijssector. Zo heeft het onderwijs te maken met de Wet normalisering topinkomens (WNT). Deze wet stelt een wettelijk maximum aan bezoldiging en aan ontslagvergoedingen. Ook zijn onderwijsinstellingen verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet, wat ontslag veelal kostbaar maakt. Werkgevers in het bedrijfsleven kunnen geen eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet worden. Onderdeel van de vanaf 1 januari 2020 geldende Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de voor het primair onderwijs geldende uitgebreide ketenregeling voor invalleerkrachten die invallen voor een zieke leraar.

Onze diensten

De arbeidsrechtspecialisten van team Onderwijs beschikken over specialistische kennis en ervaring en met drie vestigingen zijn wij altijd in de buurt. Wij denken in oplossingen en kunnen u onder meer helpen met vraagstukken over:

  • Ontslag (op staande voet)
  • CAO-vraagstukken, sociaal plan, overleg met vakbonden en werkgeversverenigingen
  • Medezeggenschap
  • Arbeidsovereenkomsten
  • Flexibele arbeidsrelaties
  • Arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
  • Social media en privacy
  • Werkgeversaansprakelijkheid

Heeft u vragen over rechtsposities binnen het onderwijs, neem dan contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten van team Onderwijs. Zij helpen u graag verder.