Skip to main content

De publieke sector publiceert diverse werken die tot doel hebben de burger te informeren. Deze werken worden vaak gekopieerd en/of verspreid, maar dit mag niet altijd zomaar. Sommige werken van de Overheid kunnen namelijk auteursrechtelijk beschermd zijn.

De Auteurswet
De Auteurswet legt uit dat origineel en creatief werk auteursrechtelijk wordt beschermd. Dit betekent onder meer dat de auteursrechthebbende, vaak de maker, degene is die beslist wat er met een werk gebeurt én dat anderen dit niet zonder toestemming mogen verspreiden of verveelvoudigen. De wet maakt hierop echter een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is de uitzondering ten aanzien van de wet- en regelgeving afkomstig van de Overheid. Doordat wet- en regelgeving niet auteursrechtelijk wordt beschermd, mogen deze werken door een ieder gekopieerd en verspreid worden.

Semi-publieke sector
De Auteurswet kent nog een andere bijzondere uitzondering. Bepaald is, dat andere werken (dan wet- en regelgeving) van de openbare macht wel auteursrechtelijk worden beschermd, maar dat verveelvoudiging en verspreiding van deze werken niet als inbreuk op het auteursrecht wordt gezien.

Tot de openbare macht behoren alle binnen- en buitenlandse publiekrechtelijke instellingen die op enige wijze publieke taken uitvoeren, zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Overheid kan zich echter het auteursrecht voorbehouden ten aanzien van specifiek genoemde werken, waardoor deze werken niet mogen worden verspreid en verveelvoudigd. Dit leidt ertoe dat sommige werken van de Overheid wel verspreid en verveelvoudigd mogen worden en andere werken niet. Zo vermeldt het Ministerie van Buitenlandse Zaken op haar website: “Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.”

Conclusie
Voordat u documenten van de Overheid toepast voor andere doeleinden, bijvoorbeeld modellen die u wilt aanbieden binnen uw eigen dienstverlening, is het verstandig om na te gaan of het gaat om een werk waarop een openbare macht de auteursrechthebbende is. Het is verder van belang dat men per werk controleert of de Overheid zich hierop het auteursrecht heeft voorbehouden. Indien dat het geval is, kan een document niet vrijelijk worden overgenomen.

Meer informatie
Heeft u vragen over auteursrechtelijke bescherming, al dan niet in de (semi)-publieke sfeer? Neem dan contact op met onze specialisatie IE, IT, Media- & Reclamerecht.