Skip to main content

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt deze boete op omdat zij van oordeel is dat de KNLTB onrechtmatig persoonsgegevens van haar leden aan commerciële partijen heeft verkocht. Aan een van de partijen zijn persoonsgegevens van 50.000 leden verstrekt. Aan de andere partij zijn persoonsgegevens van 314.846 leden verstrekt.

AVG
Op het verwerken van persoonsgegevens is de AVG van toepassing. De AVG bepaalt dat verwerking van persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant moet zijn. Verder bepaalt de AVG dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden mogen worden verzameld. Deze persoonsgegevens mogen vervolgens niet verder worden verwerkt voor een ander doeleinden, indien dat doeleinde niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde.

De AP oordeelt dat de gegevens van de leden die de KNLTB voor 2007 heeft verzameld, zijn verzameld met het oorspronkelijke verzameldoel: uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst. De KNLTB heeft deze persoonsgegevens vervolgens verkocht aan derden partijen met als doel het genereren van extra inkomsten. De AP oordeelt dat de verdere verwerking (generen van extra inkomsten) onverenigbaar is met het doel waar voor de persoonsgegevens zijn verzameld (uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst). Het lag volgens de AP ook niet in de redelijke verwachting van de leden dat hun persoonsgegevens voor commerciële doeleinden zouden worden gebruikt. De AP overweegt dat de KNLTB hier toestemming voor had moeten vragen. Dit is echter niet gebeurd. Derhalve is de verwerking onrechtmatig.

Na 2007 heeft de KNLTB persoonsgegevens ook verzameld met als oorspronkelijk doel het generen van extra inkomsten. De verwerking van persoonsgegevens (verzamelen/verkopen) van persoonsgegevens moet op een rechtmatige grondslag worden gebaseerd. Eén van de in de AVG genoemde rechtmatige grondslagen is het gerechtvaardigd belang. De KNLTB heeft haar verwerking op deze grondslag gebaseerd. De AP overweegt onder meer dat de gedachte dat het toegestaan zou zijn om geld te verdienen door op eigen gezag inbreuk te maken op iemands grondrecht (privacy) haaks staat op het uitganspunt dat een betrokkene grip op zijn persoonsgegevens moet hebben. De AP overweegt verder dat het gerechtvaardigde belang een min of meer dringend en specifiek karakter moet hebben dat uit een (geschreven of ongeschreven) rechtsregel of rechtsbeginsel voortvloeit. Het moet in zekere zin onontkoombaar zijn dat deze gerechtvaardigde belangen worden behartigd. Zuiver commerciële belangen en het belang van winstmaximalisatie ontberen voldoende specificiteit en missen een dringend ‘wettelijk’ karakter zodat zij niet kunnen kwalificeren als gerechtvaardigd belang. Derhalve is de verwerking onrechtmatig.

Doordat de KNLTB extra inkomsten heeft gegenereerd door persoonsgegevens van een groot deel van haar leden aan commerciële partijen te verkopen en zij dit zonder wettelijke grondslag heeft gedaan, heeft zij onrechtmatig persoonsgegevens verstrekt. De AP kwalificeert de overtreding als een ernstige overtreding, mede vanwege de hoeveelheid persoonsgegevens zijn verstrekt. Daarbij neemt de AP in acht dat door het verstrekken van de 314.846 persoonsgegevens aan één van de partijen onnodig veel persoonsgegevens zijn verstrekt, omdat deze partij daar vervolgens een selectie van ongeveer 40.000 bruikbare gegevens heeft gemaakt. De AP overweegt dat de KNLTB deze selectie ook zelf had kunnen doen, waardoor van minder betrokkene persoonsgegevens zouden zijn verwerkt. De AP ziet tot slot aanleiding tot het opleggen van een basisboete ter hoogte van EUR 525.000,-.

De KNLTB heeft op haar website aangekondigd het niet eens met de uitspraak van de AP te zijn en heeft aangekondigd dat zij tegen de uitspraak in beroep gaat.

Conclusie
Uit deze uitspraak blijkt eens te meer dat het gebruiken van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden niet zomaar is toegestaan. Er gelden strenge privacyregels om betrokkene te beschermen tegen ongewilde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Toestemming is één van de rechtsgrondslagen op basis waarvan dit wel is toegestaan. Vraagt u zich dus voordat u gegevens van uw klanten en/of relaties voor marketingdoeleinden inzet af of dit wel is toegestaan. Oftewel, bezint eer ge begint.

Meer informatie
Heeft u vragen over het gebruiken van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met een van de advocaten van team Privacy.

Maart 2020