Skip to main content

In de laatste week van januari is de Autoriteit Persoonsgegevens een landelijke campagne gestart in het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG). De campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ maakt mensen bewuster van hun privacyrechten en biedt organisaties praktische hulp bij de naleving van de AVG.

De AVG zal op 25 mei 2018 in werking treden en zal van toepassing zijn voor eenieder die persoonsgegevens verwerkt en voor eenieder waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.

Onder persoonsgegevens verstaat de AVG: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit maakt dat de AVG een zeer breed toepassingsbereik heeft. Bovendien krijgen mensen met de AVG meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zij mogen bijvoorbeeld hun gegevens inzien en laten wijzigen of in veel gevallen zelfs volledig laten wissen. Ook krijgen zij het recht bij een organisatie hun persoonsgegevens op te vragen en mee te nemen naar een andere ‘aanbieder’: het recht op dataportabiliteit. En komen ze er met de organisatie niet uit, dan kan iedereen vanaf 25 mei een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, zorgaanbieders en non-profit instellingen zijn verplicht om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Zij hebben vanaf 25 mei een verantwoordingsplicht. Dat betekent dat zij een privacy-administratie moeten bijhouden. Welke persoonsgegevens verwerken zij? Met welk doel? En hoe zijn die gegevens beveiligd? Onder de AVG moeten bepaalde organisaties een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen die binnen de organisatie toeziet op de naleving van de privacyregels.

De praktijk leert dat veel organisaties nog niet voldoen aan de nieuwe verplichtingen die gaan gelden vanaf 25 mei 2018 en daar nog onvoldoende mee bezig zijn.

Team Privacy van Boels Zanders Advocaten begeleidt op dit moment volop bedrijven, overheden en non-profit instellingen om te zorgen dat zij vanaf 25 mei 2018 klaar zijn voor de inwerkingtreding van de AVG en de verplichtingen die dit meebrengt.

Indien u vragen heeft over de AVG en de implementatie daarvan binnen uw organisatie, dan neem contact op met ons team Privacy.