Skip to main content

Algemene voorwaarden zorgen vaak voor discussie. Dit is vooral het geval, indien sprake is van meerdere sets voorwaarden die inhoudelijk niet met elkaar overeenstemmen. Welke set voorwaarden geldt indien een partij twee sets voorwaarden hanteert? En welke set voorwaarden geldt indien twee partijen allebei naar hun eigen voorwaarden verwijzen? Hierna zullen wij kort uiteenzetten welke set voorwaarden in dergelijke situaties geldt.

Uitspraak kantonrechter: één partij hanteert twee verschillende voorwaarden
Op 14 november 2017 heeft de kantonrechter uitspraak gedaan in een kwestie waarin twee sets algemene voorwaarden door één partij, Q-park, werden gehanteerd.

Parkeergarage Q-Park heeft bij de ingang van de garage borden staan. Hierop staan de voorwaarden om in de parkeergarage te mogen parkeren. Zodra een automobilist de parkeergarage binnenrijdt, gaat deze namelijk een overeenkomst aan met Q-Park.

Een van de voorwaarden op de borden bij de ingang van de parkgeergarage is dat bij het uitrijden zonder te betalen het dagtarief van EUR 30 in rekening wordt gebracht. Verder wordt op de borden verwezen naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Q-Park.

In de algemene voorwaarden staat dat bij het uitrijden zonder te betalen EUR 390 in rekening wordt gebracht.

De rechter heeft de vraag moeten beantwoorden welk bedrag een automobilist moet betalen, indien hij zonder te betalen de parkeergarage uitrijdt. De voorwaarden zijn immers tegenstrijdig. De rechter verwijst hiervoor naar een arrest van de Hoge Raad. Door uitleg van de voorwaarden en hetgeen partijen van elkaar mogen verwachten, moet worden vastgesteld welke voorwaarden gelden.

Het vonnis
De rechter oordeelt in deze zaak dat de bij de ingang vermelde informatie concreet is ten aanzien van de gevolgen die het heeft als de parkeergarage zonder te betalen wordt verlaten. Doordat deze voorwaarde zo duidelijk in beeld wordt gebracht, gaat zij voor op de algemene voorwaarden. Een verwijzing naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden vraagt minder aandacht dan de concrete voorwaarden bij de ingang. Daarom moet het bedrag dat staat bij de ingang van de parkeergarage worden betaald en niet het bedrag dat in de algemene voorwaarden staat genoemd.

Twee partijen hanteren twee verschillende voorwaarden
En welke set voorwaarden gaat voor indien twee partijen verschillende algemene voorwaarden hanteren?

Wanneer een partij zijn algemene voorwaarden wil hanteren, zal deze de algemene voorwaarden van toepassing moeten verklaren. Indien een verkoper als eerste een aanbod doet, zal hij expliciet moeten verklaren dat de voorwaarden van toepassing zijn op de koopovereenkomst en zal hij naar de verkoopvoorwaarden moeten verwijzen en deze ter hand moeten stellen. Indien de koper het aanbod aanneemt, maar daarbij ook naar zijn inkoopvoorwaarden verwijst en deze ter hand stelt, dan ontstaat de vraag welke voorwaarden op de overeenkomst tussen de twee partijen gelden.

In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat slechts de voorwaarden gelden, waarnaar het eerst verwezen wordt: in dit voorbeeld de verkoopvoorwaarden. Aan de inkoopvoorwaarden komt geen werking toe. Een uitzondering hierop is, indien de koper bij de aanvaarding van het aanbod direct de verkoopvoorwaarden van de hand wijst en zich op het standpunt stelt dat hij niet wenst dat deze van toepassing zijn op de koopovereenkomst. Wanneer de koper dan naar zijn eigen inkoopvoorwaarden verwijst en de verkoper deze niet van de hand wijst, dan geldt dat de inkoopvoorwaarden op de koopovereenkomst van toepassing zijn.

Twee buitenlandse partijen met twee verschillende voorwaarden?
De vraag welke voorwaarden gelden wordt ingewikkeld, indien twee buitenlandse partijen twee verschillende sets voorwaarden hanteren.

Elke partij zal snel in de algemene voorwaarden regelen dat het recht van het land waar deze gevestigd is, toepasselijk is op de algemene voorwaarden en de overeenkomsten die gesloten worden. Welk recht geldt dan? Elk rechtssysteem zal op een andere wijze omgaan met de vraag welke voorwaarden gelden, indien twee partijen verschillende voorwaarden hanteren.

Om de vraag te beantwoorden welke set voorwaarden in een dergelijk geval geldt, moet eerst de vraag beantwoord worden op grond van welk rechtssysteem deze vraag beantwoord moet worden. Deze vraag is soms lastig te beantwoorden. Op onze website hebben wij over dit thema eerder een artikel geschreven.

In het geval van een koopovereenkomst zal vaak het recht van het land van de verkoper zijn. Indien de verkoper een Nederlandse partij is, zal dus op grond van het Nederlandse recht moeten worden beoordeeld welke set voorwaarden voorgaat. Zoals we in het vorige voorbeeld zagen, kunnen ook de inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, indien de koper de voorwaarden van de verkoper van de hand heeft gewezen en zijn eigen voorwaarden hanteert. Indien de koper een Duitse partij is en een rechtskeuze voor het Duitse recht heeft gemaakt, kan daarom alsnog Duits recht op de koopovereenkomst toepasselijk zijn.

Een uitzondering op het bovenstaande is wanneer het Weens Koopverdrag van toepassing is.

Tot slot
Algemene voorwaarden worden gehanteerd in vele soorten en maten. De vraag welke voorwaarden gelden, kan soms ingewikkeld zijn. Indien u vragen heeft over dit onderwerp of andere internationale onderwerpen? Neem dan contact op met Anne-Marie van Dijk of een van onze andere advocaten van team Commerciële Contracten.

Maart 2018