Skip to main content

Op Prinsjesdag 21 september jl. is de begroting voor 2022 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gepresenteerd. LNV wil in 2022 verder focussen op het klimaat, de waterkwaliteit en uitstoot van stikstof. Boeren, tuinders, akkerbouwers, vissers en natuurbeheerders krijgen komend jaar steun van LNV – in beleid en in financiën – om met deze thema’s aan de slag te gaan.

Hoofdlijnen begroting 2022

Uit de begroting voor 2022 volgt dat boeren, tuinders, akkerbouwers, vissers en natuurbeheerders steun krijgen – in beleid en financiën – om problemen rondom stikstof, klimaat en waterkwaliteit aan te pakken. In de begroting voor 2022 is hier 1,8 miljard euro voor uitgetrokken. Dit is 10% minder dan de ruim 2 miljard euro die was uitgetrokken bij de begroting voor 2021. De hoofdlijnen van de begroting worden hieronder kort toegelicht.

Efficiënt gebruik grondstoffen

Allereerst gaat er in 2022 meer geïnvesteerd worden in het efficiënt gebruik van grondstoffen en productieprocessen zodat dit samen gaat met de natuur. De bedoeling is om daarmee kringlooplandbouw te realiseren. Door middel van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) wil LNV duidelijkheid scheppen over de inspanningen die van ondernemers verwacht worden om duurzaamheidsdoelen te behalen. Het Omschakelprogramma, waar 175 miljoen euro voor is uitgetrokken, helpt LNV de omslag naar toekomstbestendige landbouw mogelijk te maken.

Natuur en klimaat

Daarnaast gaat LNV in 2022 verder met het verwezenlijken van de doelstellingen van Programma Natuur. In het Programma Natuur is onder meer afgesproken dat vóór 2030 in Nederland 37.000 hectare nieuw bos moet zijn gerealiseerd om natuur en biodiversiteit te versterken.

Bovendien moet het tempo van de uitvoering van het Klimaatakkoord flink omhoog. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de broeikasgasemissies gereduceerd moeten worden. Het doel is namelijk: klimaatneutraal in 2050. De Europese Unie zal in 2022 besluiten op welke wijze de lidstaten gezamenlijk de overeengekomen reductie van broeikasgasemissies moeten realiseren. Het besluit dat daarover op Europees zal worden genomen, heeft uiteraard consequenties voor het Nederlandse klimaatbeleid en de daarbij behorende maatregelen. LNV verkent hiervoor alvast aanvullende maatregelen.

In het verlengde van het Klimaatakkoord, liggen de stikstofmaatregelen. Hiervoor implementeert LNV komend jaar door middel van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), een pakket stikstof-reducerende maatregelen. Tot 2030 is hier 5 miljard euro voor uitgetrokken.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en visserij

Tevens wilt LNV zich meer inzetten voor een duurzame visserijsector om de afspraken uit de Kottervisie en het Noordzeekakkoord na te komen. De focus licht daarbij op minder bodemberoering, minder uitstoot van broeikasgassen en beter selectief vissen.

Bovendien dient Nederland voor 1 januari 2022 een Nationaal Strategisch Plan (NSP) op te stellen over hoe het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat op 1 januari 2023 in werking treedt, ingevuld gaat worden. Dit om duurzame doelen te behalen die in lijn zijn met de Green Deal en de Farm-to-Fork-strategie.

Dierenwelzijn

Daarnaast maakt LNV zich hard voor duurzame veehouderij met gezonde dieren en oog voor dierenwelzijn. De aanpak van stalbranden en verbetering van dierenwelzijn bij hitteperiodes staan hoog op de agenda. Bovendien wil de LNV het slachtsysteem gaan verbeteren.

Verbeteren waterkwaliteit

LNV wil daarnaast een verdere verbetering van de waterkwaliteit in 2022. Voor de periode 2022-2025 is een maatregelenpakket voorgesteld om deze ambitie te bewerkstelligen. Het verplichten van duurzame bouwplannen waarin er gebruik wordt gemaakt van verschillende gewassen, is een voorbeeld van zo’n maatregel.

 

Meer informatie?

Wilt u weten wat de voorgenomen plannen van LNV voor u betekenen en welke juridische consequenties deze met zich meebrengen? Neem dan contact op met Merel Lentjes of een van de advocaten van team Food & Agri. Zij zijn u graag van dienst.

 

 

December 2021