Skip to main content

Op grond van de (thans nog geldende) wettelijke gemeenschap van goederen vallen in beginsel alle goederen en schulden in de huwelijksgemeenschap. Naast het gemeenschappelijk vermogen, kunnen de echtgenoten echter ook over privévermogen beschikken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een van de echtgenoten een erfenis of schenking onder uitsluitingsclausule heeft verkregen.

Wat als een goed deels wordt aangeschaft met gemeenschappelijk vermogen en deels met privévermogen? Indien het goed bij de verkrijging voor meer dan de helft wordt gefinancierd uit privévermogen, is op grond van de wet sprake van zaaksvervanging. Het gehele goed behoort dan tot het privévermogen van de echtgenoot.

In een recente uitspraak van de Hoge Raad bevestigt de Hoge Raad zijn eerdere uitspraak van 1 mei 2015, waaruit blijkt dat de zaaksvervangingsregeling ook van toepassing kan zijn indien sprake is van een “samenstel van rechtshandelingen”. Hiervan is bijvoorbeeld sprake, indien een woning voor meer dan de helft wordt gefinancierd met geleend geld, welke lening gelijktijdig met de koop/overdracht wordt kwijtgescholden onder uitsluitingsclausule. Bij een dergelijke constructie is de woning voor meer dan 50% gefinancierd met privévermogen. De woning behoort dan niet tot de gemeenschap, maar tot het privévermogen van een van de echtgenoten.

De andere echtgenoot staat overigens niet met geheel lege handen. De huwelijksgemeenschap heeft in een dergelijk geval een vergoedingsrecht op de echtgenoot tot wiens privévermogen het goed behoort, voor zover in dat privégoed ook is geïnvesteerd met gemeenschappelijk vermogen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de gemeenschap van goederen en uitsluitingsclausules? Neem dan contact op met ons team familierecht.

oktober 2017