Skip to main content

In mei 2019, op de kop af één jaar na invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bekend gemaakt dat zij onderzoek doet naar de verwerking van bijzondere persoonsgegevens door de Belastingdienst. De Belastingdienst maakt mogelijk inbreuk op de AVG door bij de opsporing van fraude met kinderopvangtoeslag gebruik te maken van bijzondere persoonsgegevens zoals nationaliteit.

Bijzondere persoonsgegevens

Op grond van de AVG geldt een verbod op verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Tot deze gegevens behoren onder meer persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt. De achtergrond bij het verbod op verwerking van gegevens over ras of etniciteit is dat een persoon bij verwerking van deze gegevens een groter risico loopt op schending van een van de belangrijkste grondrechten, namelijk het recht om niet gediscrimineerd te worden.

Hoewel de nationaliteit van een persoon als zodanig niet wordt beschouwd als een bijzonder persoonsgegeven, kan daaruit mogelijk wel het ras of de etniciteit van een persoon worden afgeleid. Dit is aanleiding voor de AP om de verwerking van gegevens over nationaliteit door de Belastingdienst mede in haar onderzoek te betrekken.

Beleid Autoriteit Persoonsgegevens

Het onderzoek van de AP naar mogelijke onrechtmatige verwerking van gegevens door de Belastingdienst past goed in het beleid van de AP voor het jaar 2019. In het Jaarverslag 2018 gaf de AP aan om haar aandacht te gaan verleggen van preventief toezicht op naleving van de AVG in 2018 naar een meer repressief toezicht in 2019. Dit betekent dat de AP in 2019 vaker onderzoeken zal starten naar aanleiding van klachten en dat zij de regels uit de AVG waar nodig zal handhaven, bijvoorbeeld door het opleggen van een boete.

Conclusie

Uit het bovenstaande blijkt dat de AVG een jaar na de invoering nog altijd actueel is. De AP houdt zich actief bezig met het monitoren van eventuele inbreuken bij bedrijven en overheidsinstanties en zal steeds strenger gaan toezien op de naleving van de AVG door deze organisaties. Het onderzoek naar de mogelijk onrechtmatige verwerking van gegevens over nationaliteit bij de Belastingdienst is daar het sprekende voorbeeld van.

Meer informatie?

Is uw organisatie onderwerp van onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens of heeft u vragen over de toepassing van de AVG? Neem dan contact op met één van onze specialisten van Team Privacy. Zij helpen u graag verder en begeleiden u waar nodig om uw organisatie AVG-proof te maken.

Mei 2019