Skip to main content

Na de verplichte statutenwijzigingen van de toegelaten instellingen zelf, zijn nu die van de dochtermaatschappijen aan de beurt. De statuten van de dochtermaatschappijen moeten vóór 1 januari 2018 conform de Woningwet zijn. Er is in principe geen uitstel mogelijk, tenzij de dochter op 1 januari 2018 gaat fuseren.

Dochtermaatschappijen in de zin van de woningwet zijn, dochtermaatschappijen als bedoel in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek (“BW”) van een toegelaten instelling (“TI”).

2:24a BW komt neer op het volgende:

  1. een rechtspersoon waarin de TI of een of meer van zijn dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen.
  2. een rechtspersoon waarvan de TI of een of meer van zijn dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.

Dochtermaatschappijen zijn niet een woningvennootschap of een samenwerkingsvennootschap.

Onlangs heeft de Autoriteit Woningcorporaties (“Aw”) het beoordelingskader gepubliceerd. Dit beoordelingskader geeft woningcorporaties inzicht waaraan de statuten moeten voldoen. Aan deze punten moeten de statuten dus in ieder geval voldoen.

Zodra de statuten in concept in overeenstemming zijn gebracht met nieuwe eisen, dan dient deze (concept) statutenwijziging worden voorgelegd aan de Aw. Bij de aanvraag moet de volgende informatie worden verstrekt:

  • De reden waarom tot statutenwijziging wordt overgaan. Dit betreft dus de verplichting op grond van de wet en het overgangsrecht;
  • de integrale tekst van de statuten waarin de wijzigingen zijn opgenomen;
  • opgaaf van de artikelen/bepalingen waarin de verplichte bepalingen uit het beoordelingskader in de statuten zijn opgenomen.

Op de website van de Aw staat het e-mailadres waar de aanvraag naar toe dient te worden gestuurd. Op het moment van publicatie van dit artikel is het e-mailadres: ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl waarbij het volgende in het onderwerp moet worden gezet: “Aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij + L- nummer corporatie + naam dochtermaatschappij”.

Na ontvangst van de aanvraag ontvangt de aanvragen binnen een week een schriftelijke bevestiging. De Aw heeft een beslistermijn van 8 weken. Deze termijn wordt echter opgeschort als de Aw vragen en/of opmerkingen heeft. Zorg dus voor tijdige aanlevering van de concept statutenwijziging bij de Aw.

Indien de woningcorporatie (schriftelijke) goedkeuring krijgt, moeten de statuten binnen drie maanden gepasseerd zijn bij de notaris.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Michiel Peeters, Robin Thevissen of een van onze andere advocaten van het team Woningcorporaties. Zij zijn u graag van dienst.

Juli 2017