Skip to main content

De privacywetgeving dient ook te worden nageleefd in een faillissementssituatie. Maar wat betekent dit precies? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft informatie gedeeld ter verduidelijking van de regels die gelden voor curatoren. In deze bijdrage licht ik enkele uitgangspunten toe.

Naleving AVG door curator
Wanneer een (rechts)persoon failliet wordt verklaard, stelt de rechtbank een curator aan. De curator is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. Dit houdt in dat de curator de activa beheert en verkoopt waarna de opbrengst onder de gezamenlijke schuldeisers wordt verdeeld. Een curator kan behoorlijk wat persoonsgegevens aantreffen. Denk aan klantgegevens, gegevens van (oud-)werknemers, mailinglijsten en medische gegevens. Bij het uitoefenen van zijn of haar taak is de curator dan ook verplicht om de geldende privacywet- en regelgeving na te leven, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AP benadrukt dat óók in een faillissement zorgvuldig met persoonsgegevens moet worden omgegaan. De curator is vanaf datum faillissement namelijk in zijn of haar hoedanigheid de verwerkingsverantwoordelijke. De curator dient in ieder geval te zorgen voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens die worden aangetroffen. Ook dient de curator zorgvuldig om te gaan met de vermelding van persoonsgegevens in (openbare) faillissementsverslagen over de voortgang in het faillissement.

Klantgegevens
De curator kan in het faillissement van een (rechts)persoon een klantenbestand aantreffen. Te denken valt aan het klantenbestand van een webshop of reisorganisatie. Het klantenbestand vertegenwoordigt een waarde en kan door de curator dan ook worden verkocht. Het klantenbestand bevat echter persoonsgegevens, zoals de namen, contactgegevens en adresgegevens van klanten. Dit betekent dat de curator de AVG dient na te leven bij de verkoop hiervan. De AP bevestigt dat de verkoop van klantgegevens door de curator aan een andere partij alleen is toegestaan indien de klant hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Zonder deze toestemming mogen de klantgegevens niet worden verkocht. Deze toestemming dient aan enkele voorwaarden te voldoen. De klant moet in ieder geval vrij zijn om de toestemming wel of niet te geven. Ook moet het voor de klant duidelijk zijn waarvoor de toestemming wordt gegeven. Dit moet voldoende zijn uitgelegd en toegelicht. De curator kan dus niet zomaar overgaan tot de verkoop van klantgegevens aan de hoogste bieder.

Gegevensdragers
Klantgegevens, of andere persoonsgegevens, kunnen ook aanwezig zijn op gegevensdragers zoals computers, laptops, tablets of telefoons. Deze zaken zal een curator ook willen verkopen. Voordat de curator tot verkoop van deze zaken kan overgaan, dient de curator er echter voor te zorgen dat hier geen persoonsgegevens meer op staan. De persoonsgegevens dienen zorgvuldig te worden verwijderd. Een curator zal hier doorgaans een specialist voor inschakelen.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van de advocaten van team Insolventie & Herstructurering of team Privacy.

Maart 2020