Bestemmingsplan en (landbouw)grond

Bij het opstarten van een (agrarisch) bedrijf spelen vele aspecten een rol, bijvoorbeeld wat het zogenoemde bestemmingsplan ter plaatse toelaat. Een bestemmingsplan is een gemeentelijk plan dat o.a. bepaalt:

  • Welk gebruik van een bepaald perceel mag worden gemaakt;
  • Welk gebruik juist verboden is;
  • Welke bouwwerken ter plaatse zijn toegestaan;
  • Hoe hoog bouwwerken mogen zijn;
  • Of men een vergunning nodig heeft voor het uitvoeren van werkzaamheden zoals graven.

Een bestemmingsplan kan dus bepalen of een veehouderij ter plaatse juist wel of niet is toegestaan. Ook zal het bestemmingsplan de toelaatbaarheid van een bedrijfswoning kunnen reguleren. Verder kunnen ten aanzien van het gebruik van grond allerlei civielrechtelijke aspecten spelen, bijvoorbeeld op het gebied van (erf)pacht en (her)verkaveling.

Wat kunnen wij voor u doen?

Team Food & Agri kan voor u beoordelen of het bestemmingsplan de door u gewenste bedrijfsactiviteiten toelaat. Ook kan het team u adviseren over de civielrechtelijke aspecten van grondgebruik.