Bestuur en toezicht

Veel ondernemers exploiteren hun onderneming door middel van een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap (BV). Als bestuurder of toezichthouder van de onderneming dient u zowel stil te staan bij uw eigen rol en functioneren binnen de onderneming als uw rol ten opzichte van andere bij de onderneming betrokkenen, zoals een Ondernemingsraad (OR). Maar wat wordt nu eigenlijk van een bestuurder of toezichthouder verwacht en hoe opereren deze organen?

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder of commissaris loopt u een risico op interne en externe aansprakelijkheid. Schuldeisers van de vennootschap en curatoren, maar ook de vennootschap zelf kunnen u persoonlijk aanspreken als zij schade hebben geleden door uw bestuurlijk of toezichthoudend handelen. Lees hier meer over bestuurdersaansprakelijkheid, het bestuursreglement en de governance code.

Tegenstrijdig belang

Als bestuurder of toezichthouder heeft u het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming te dienen. Indien u in een van deze twee hoedanigheden optreedt, dient u steeds bedacht te zijn op de aanwezigheid van persoonlijke belangen en moet belangenverstrengeling worden voorkomen. De wet staat u niet toe deel te nemen aan besluitvorming wanneer daarbij sprake is van conflicterende, persoonlijke belangen.

Schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen

Bestuurders en commissarissen kunnen in de regel worden geschorst en ontslagen door degene die hen heeft benoemd. Kent uw onderneming een OR, dan zal deze bij het ontslag van een bestuurder moeten worden betrokken. Onder omstandigheden heeft de OR ook bevoegdheden bij de benoeming en het ontslag van een commissaris. Voor zowel schorsing als ontslag dienen wettelijke procedures te worden gevolgd. U wilt voorkomen dat besluitvorming achteraf kan worden aangetast of dat u (ten onrechte) geen gebruik kunt maken van de waarborgen waarmee besluiten tot schorsing en ontslag zin omkleed.

Vertegenwoordiging en volmacht

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. Ook bestuurders kunnen veelal zelfstandig de vennootschap vertegenwoordigen. Soms bestaat echter behoefte aan beperking van de bevoegdheid van een of meer bestuurders. De wet maakt dat mogelijk. Daarnaast is het veelal wenselijk dat werknemers de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, maar ook daarvoor geldt dat beperkingen in de rede liggen. U wilt ervoor zorgen dat beperkingen in de bevoegdheid duidelijk kenbaar zijn voor uw klanten. Andersom wilt u zekerheid over de bevoegdheid van de personen waarmee u zaken doet. Regels omtrent vertegenwoordiging en volmacht zijn daarvoor van belang.

Rol en positie van de ondernemingsraad

Ondernemingen met 50 of meer medewerkers zijn in de regel verplicht een OR in te stellen. De OR behartigt de belangen van het personeel binnen uw onderneming en mag meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van het bestuur. Voorafgaand aan het nemen van bepaalde beslissingen dient de OR om advies te worden gevraagd en voor bepaalde besluiten is ook de instemming van de OR vereist. De rol van de OR is niet beperkt strategische beslissingen van het bestuur, maar strekt zich ook uit tot de benoeming en het ontslag van bestuurders en de benoeming van commissarissen. Bij deze verschillende WOR-procedures komt naast het vennootschapsrecht vooral ook het arbeidsrecht om de hoek kijken.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met een van de advocaten van ons team Corporate Advisory.