Skip to main content

In een civiele procedure die werd aangespannen door ROC Leiden heeft de Rechtbank Midden-Nederland op 28 februari 2018 beslist dat de bestuurders en toezichthouders van ROC Leiden geen ernstig verwijt kan worden gemaakt rondom de nieuwbouw van twee panden in Leiden. Er werd met veel belangstelling uitgekeken naar deze uitspraak.

Feiten
ROC Leiden was een onderwijsinstelling met meer dan 9000 leerlingen die mbo-onderwijs bood in Leiden. In de periode van 2001 tot 2011 heeft ROC Leiden twee nieuwe panden gerealiseerd. De bedoeling was om de twee panden gedeeltelijk te gebruiken voor eigen onderwijs en de rest te verhuren, met name aan zogenoemde ‘leerwerkbedrijven’. Beide panden zijn omstreeks 2012 in gebruik genomen. De ruimtes die niet door ROC Leiden werden gebruikt bleken echter moeilijk te verhuren en grote delen van de panden bleven leeg staan. In 2012 is ROC Leiden onder verscherpt financieel toezicht van de Onderwijsinspectie gesteld.

Bijna failliet
De financiële situatie van ROC Leiden was dusdanig verslechterd dat zij amper aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: Minister) heeft vervolgens ingegrepen en leningen van in totaal 40 miljoen euro aan de onderwijsinstelling verstrekt. Deze leningen zijn omgezet in subsidies en ROC Leiden is er financieel weer bovenop gekomen. Sinds september 2017 is ROC Leiden samen met ID College opgegaan in mboRijnland.

Onafhankelijk onderzoek
In 2015 heeft een onafhankelijke commissie in opdracht van de Minister onderzoek gedaan naar de gang van zaken en de rol van de bestuurders en toezichthouders. De conclusie van de commissie was dat er aanleiding bestond om nader te onderzoeken of de bestuurders aansprakelijk zijn wegens onbehoorlijk bestuur. De bestuurders hadden volgens de commissie bij de bouw namelijk onverantwoorde risico’s genomen, belangrijke signalen genegeerd en besluiten niet goed voorbereid en gecontroleerd. Er bestond volgens de commissie geen aanleiding om te onderzoeken of de toezichthouders aansprakelijk zijn. De commissie had immers geen grond om te veronderstellen dat andere toezichthouders in eenzelfde context, setting en tijd veel anders zouden hebben geopereerd.

Aansprakelijkstelling
Verassend genoeg heeft ROC Leiden vervolgens niet alleen de bestuurders, maar ook de toezichthouders aansprakelijk gesteld. Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Een bestuurder die in de vervulling van zijn taak is tekortgeschoten is aansprakelijk voor de schade die de rechtspersoon daardoor lijdt als hem een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Bij de beoordeling daarvan moeten alle omstandigheden van het geval worden betrokken. Ook een toezichthouder die in de vervulling van zijn taak is tekortgeschoten kan aansprakelijk zijn voor de schade die daaruit voortvloeit, indien hem ter zake daarvan een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Het oordeel van de rechtbank
De rechtbank is van oordeel dat de bestuurders en toezichthouders geen persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Zij neemt daarbij in aanmerking dat het bouwproject paste in de toen bestaande tijdsgeest, te weten het ontwikkelen van leerwerkplekken met als doel het onderwijs beter te laten aansluiten op de praktijk. Die tijdsgeest bracht volgens de rechtbank ook mee dat onderwijsinstellingen werden aangespoord om met elkaar in concurrentie te treden. ROC Leiden heeft haar vorderingen bovendien onvoldoende onderbouwd. Kortom: volgens de rechtbank zijn de bestuurders en toezichthouders van ROC Leiden niet aansprakelijk.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Dirkje Mandigers of een van de andere advocaten van ons team Onderwijs.

Mei 2018