Skip to main content

Stel: uit uw boekhouding blijkt dat uw debiteur de vordering die u op hem had, heeft voldaan. Naar later blijkt was deze debiteur op het moment van de betaling reeds in staat van faillissement verklaard. Als gevolg van de faillietverklaring was de debiteur niet meer bevoegd om te beschikken over zijn vermogen (art. 23 Fw). Met andere woorden: vanaf de datum dat het faillissement werd uitgesproken was de debiteur niet meer bevoegd om de betaling te verrichten. De curator benadert u daarom met het verzoek om het bedrag aan de curator terug te betalen. De curator beroept zich daarbij op het arrest JPR/Gunning q.q. waarin is bepaald dat de curator het betaalde kan terugvorderen indien de rekening van de crediteur na datum faillissement is gecrediteerd. Ons advies: ga niet direct over tot terugbetaling. Hierna leest u waarom.

Het faillissement omvat – behoudens uitzonderingen – het gehele vermogen van de schuldenaar ten tijde van de faillietverklaring, alsmede dat wat hij tijdens het faillissement verwerft (art. 20 Fw). Als de bankrekening van uw debiteur ten tijde van de faillietverklaring een positief saldo bevat, kwalificeert dit positieve saldo als vermogen van de schuldenaar. De debiteur is niet meer bevoegd om daarover te beschikken. De curator kan de betreffende betaling ten laste van dit positieve saldo terugvorderen als onverschuldigd betaald.

In een recent vonnis van de Rechtbank Den Haag vorderde de curator op grond van hetgeen hiervoor uiteengezet een door een failliete debiteur verrichte betaling terug. De rechtbank wees de vordering van de curator af omdat, anders dan in de casus die ten grondslag lag aan het arrest JPR/Gunning q.q., de rekening van de failliete debiteur een negatief saldo vertoonde. De rekening bevatte volgens de rechtbank dus geen vermogen dat onder het faillissement viel.

Gelet op dit vonnis van de Rechtbank Den Haag doet u er verstandig aan om aan de curator te verzoeken om inzage in het banksaldo van uw failliete debiteur, althans om u op het standpunt te stellen dat de bankrekening ten tijde van de betaling een negatief saldo bevatte.

Meer informatie
Heeft u vragen over een vordering van een curator tot terugbetaling? Neem dan contact op met Daniëlla van Hoenselaar. U kunt uiteraard ook contact opnemen met een van de andere advocaten van ons team Insolventie & Herstructurering.

Mei 2018