Skip to main content

Afgelopen maand is het manifest In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd’ ondertekend. Daarmee hebben branche- en beroepsorganisaties, gemeenten en jeugdhulp- en zorgaanbieders nadere afspraken vastgelegd over de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens in het jeugddomein.

Sinds de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 is er veel aandacht uitgegaan naar de vraag of de wet voldoende privacybescherming aan de jeugdige en zijn ouders/verzorgers bood. Volgens – onder meer – de Autoriteit Persoonsgegevens was dit onvoldoende het geval. De wet en aanverwante regelgeving zijn daarop door reparatiewetgeving op enkele punten aangepast.

De vervolgvraag is of het wettelijk kader wel op de juiste wijze vertaald wordt naar de praktijk. In de praktijk blijkt dat gemeenten en zorgaanbieders hier op verschillende wijze uitvoering aan geven. Zij hanteren bijvoorbeeld diverse privacy protocollen, die niet altijd voldoende op elkaar aansluiten.

In het manifest hebben de voornoemde partijen afgesproken zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en het privacy-bewustzijn in het veld te bevorderen. Deze afspraken zijn gemaakt tussen de koepelorganisaties van de betrokken partijen en worden onderschreven door cliëntenorganisaties en ouderplatforms. Het manifest is ondertekend door onder meer de VNG, GGZ Nederland en het Nederlands Jeugdinstituut.

In aanvulling op het manifest zijn tien privacy-vuistregels ontwikkeld, die de professionals moeten helpen in situaties waarin zich dilemma’s rondom privacy in het jeugddomein kunnen voordoen. Deze vuistregels vormen een aanvulling op de bestaande wetgeving en beroeps- en meldcodes.

Het manifest en de vuistregels beogen de jeugdigen en hun ouders/verzorgers meer duidelijkheid te geven over de privacybescherming en over hoe professionals daar in de praktijk mee omgaan. De vuistregels zijn online gepubliceerd en zullen ook in een app worden opgenomen, zodat zowel professionals als ouders en jeugdigen deze kunnen raadplegen.

De vuistregels zijn in algemene zin geformuleerd. Zo luidt de eerste vuistregel: “Wij respecteren de rechten van de jeugdige, zijn ouders of verzorgers.” En ook: “Wij vragen nooit méér persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk.” Tevens wordt het vertrouwen in professionals onderling uitgesproken: “Wij hebben vertrouwen in de andere professional, dat deze de afweging om wel of geen gegevens te vragen of te verstrekken zorgvuldig heeft gemaakt.” Bij iedere vuistregel staat een korte toelichting. Ondanks de vrij algemene bewoordingen, leiden de vuistregels er hopelijk toe dat de bewustwording op het gebied van privacy in het jeugddomein verder zal toenemen.

Meer weten?
Heeft u vragen over privacy al dan niet in relatie tot de Jeugdwet? Neem dan contact op met Josanne Cox-Brinkman.

Publicatie uit de nieuwsbrief zorg juli 2016. Klik hier voor de nieuwsbrief.