Skip to main content

Nagenoeg alle rechtspersonen worden opgericht door middel van een notariële akte. Voor het oprichten van een besloten vennootschap (BV) zult u daarom steeds naar een Nederlandse notaris moeten gaan om een BV op te kunnen richten. Onlangs stemde de ministerraad in met een voorstel voor het aanpassen van het Boek 2 BW (waarin de regels over rechtspersonen staan) en de Wet op het notarisambt (Wna) om de volledige online oprichting van een BV mogelijk te maken. Op dit moment ligt het voorstel bij de Raad van State voor advies. Het voorstel zal vervolgens nog door het parlement moeten worden aangenomen. Na inwerkingtreding van deze wetswijziging is het mogelijk om digitaal en dus overal ter wereld een Nederlandse BV op te richten.   

Europees initiatief

De mogelijkheid om digitaal een BV te kunnen oprichten is een initiatief van de Europese Unie. Daartoe is een Richtlijn uitgevaardigd en deze moet door alle Europese lidstaten in het nationale recht worden verwerkt. De lidstaten hebben daarbij enige ruimte om in het nationale recht af te wijken van de bepalingen die door de richtlijn worden voorgeschreven en Nederland is van plan om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Volgens de Richtlijn moest het per 1 augustus 2021 mogelijk zijn om volledig digitaal een BV op te richten. De regering maakt echter gebruik van een uitstelmogelijkheid en streeft ernaar om de wetswijziging per 1 augustus 2022 te laten plaatsvinden.

Huidige praktijk

Het is in zekere zin al mogelijk om op afstand een BV op te richten, maar met name de verplichting voor notarissen om de oprichter(s) te identificeren maakt een digitale oprichting een behoorlijke opgave. In de praktijk kan de notaris een BV buiten uw afwezigheid oprichten door middel van een schriftelijke volmacht. U hoeft dus niet bij de notaris op kantoor te zijn voor de oprichting. Wel zult u zich als oprichter in persoon bij de notaris moeten identificeren of bijvoorbeeld moeten voorzien in een gelegaliseerd identificatiebewijs. In het laatste geval zult u een lokale notaris moeten bezoeken, die ten behoeve van de oprichtende notaris bevestigt dat u bent wie u zegt dat u bent. Bovendien zal de notaris altijd voorzien in een papieren akte van de oprichting. U ontvangt dan veelal een digitaal afschrift; het origineel is echter nooit digitaal.

Verwachte wetgeving

Het conceptwetsvoorstel maakt het mogelijk om een BV op te richten met een digitale akte, waarbij ook wordt voorzien in een digitale volmacht. De digitale notariële akte is met dezelfde waarborgen omkleed als de papieren notariële akte. In afwachting van de inwerkingtreding heeft de beroepsorganisatie voor notarissen (KNB) voorzien in een platform dat de digitale oprichting van een BV mogelijk maakt. Dit platform maakt het mogelijk om door middel van een beveiligde audio- en videoverbinding ‘voor’ de notaris te verschijnen, waarbij de notaris u ook kan identificeren en de akte digitaal wordt ondertekend. De akte wordt vervolgens ook digitaal bewaard. Als de notaris vermoedt dat sprake is van identiteitsfraude of twijfelt over de handelingsbekwaamheid of beschikkingsbevoegdheid van de oprichter kan de notaris u verzoeken om toch in persoon tot oprichting over te gaan.

BV digitaal oprichten

Het conceptwetsvoorstel bevat enkele voorzieningen om binnen zeer korte tijd (binnen 5 of binnen 10 werkdagen) en tegen beperkte kosten een BV volledig digitaal op te richten. Daarnaast bestaat het voornemen om de digitale oprichting enkel mogelijk te maken voor zover het stortingskapitaal in geld wordt voldaan. Stort u het kapitaal in natura, bijvoorbeeld door het inbrengen van een onderneming die u drijft in een vennootschap onder firma (VOF), dan zult u naar verwachting dus toch langs de notaris moeten. Uit het voorstel blijkt ten slotte dat de digitale oprichting niet alleen mogelijk zal zijn voor Europese burgers. De wetgever gaat verder dan de Richtlijn voorschrijft en wil de digitale oprichting mogelijk maken voor eenieder. De wetgever vindt enerzijds dat digitalisering niet stopt bij landsgrenzen en anderzijds maakt dit Nederland voor ondernemingen nog eens extra interessant als vestigingsland. Het wordt waarschijnlijk dus mogelijk om in Nederland een BV op te richten ongeacht waar u zich bevindt.

De definitieve wetgeving kan nog wijzigen, zodat de regelgeving over digitale oprichting vooralsnog niet helemaal duidelijk is. Wel is duidelijk dat de regeling aanvankelijk alleen zal gelden voor de oprichting van een BV. Voor de oprichting van andere rechtspersonen zult u dus naar een notaris moeten gaan. Als de regeling goed uitpakt, wordt deze mogelijk uitgebreid voor andere rechtspersonen. Uiteraard houden wij u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen. 

 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jeffrey van Nuland of één van de andere advocaten van team Corporate Advisory.

 

 

 

 

Februari 2022