Skip to main content

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het gebruik van BTW-nummers van zelfstandigen (eenmanszaken). Het BTW-nummer dat wordt verstrekt door de Belastingdienst aan de zelfstandigen bevat namelijk het (privé) BSN van die zelfstandige. De AP heeft geoordeeld dat dit in strijd is met de AVG. Het onderzoeksrapport is afgelopen vrijdag gepubliceerd.

Het BSN mag op grond van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) enkel worden gebruikt indien een wet dit voorschrijft. Zonder wettelijke grondslag met het BSN niet worden toegepast. De Wabb biedt echter geen wettelijke grondslag voor gebruik in het BTW-nummer. De AP is dan ook van oordeel dat dit gebruik in strijd is met artikel 46 Uitvoeringswet AVG en artikelen 5 en 6 AVG.

Zienswijze Belastingdienst
De Belastingdienst heeft gedurende het onderzoek haar zienswijze afgegeven over het voorlopig oordeel van de AP. De Belastingdienst is van mening dat 1) het gebruik van het BSN wel past binnen de Wabb, 2) het gebruik al bestaat sinds de invoering van het BSN en daarom door de wetgever van een wettelijke grondslag moet worden voorzien en 3) omschakeling naar een ander systeem tijd kost.

De AP is het deels eens met de Belastingdienst, maar dit wijzigt het standpunt niet. De Wabb biedt namelijk wel een wettelijke grondslag voor gebruik van het BSN voor communicatie tussen Belastingdienst en de zelfstandige. Het wringt echter daar waar de zelfstandige verplicht is om zijn BTW-nummer (en dus BSN) bekend te maken. Het BTW-nummer staat immers verplicht op alle facturen en op de website. Er is bij de invoering van het BSN 10 jaar geleden onvoldoende oog geweest voor de privacy van de ondernemer. Met de AVG en de Uitvoeringswet AVG is het nu echter wel zaak om zo snel mogelijk een eind te maken aan deze praktijk.

Sancties?
De Belastingdienst heeft in oktober 2017 al richting de AP aangekondigd met een plan van aanpak te komen om gebruik van het BSN in BTW-nummers te wijzigen. Inmiddels ligt er nog steeds geen inhoudelijke reactie. De Staatssecretaris heeft wel aangekondigd voor de zomer met een inhoudelijke reactie te komen, maar ook deze is nog niet beschikbaar.

Indien de overtreding niet op korte tijd wordt gestaakt, zal het dossier worden overgedragen aan de handhavingsdivisie van de AP. Zij zullen zich dan buigen over de vraag of er een sanctie zal worden opgelegd. Het zou in beginsel niet moeten uitmaken dat het hier gaat om een overheidsdienst. Ook zij kunnen worden beboet. Voor de onafhankelijke status van de AP zou het niet eens zo gek zijn als zij een sanctie opleggen aan een mede overheidsinstantie. Zeker omdat de Belastingdienst claimt tot 2020 nodig te hebben voordat zij de AVG kunnen naleven, terwijl voor iedere organisatie de wetgeving toch echt op 25 mei 2018 in werking is getreden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Lees het hele onderzoek hier: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/belastingdienst-verwerkt-burgerservicenummers-strijd-met-de-wet

Juli 2018