Ondernemingen die producten en/of diensten aanbieden in de Europese Unie (EU) zijn onderworpen aan de Europese mededingingsregels. Moet een onderneming die zaken doet met het Verenigd Koninkrijk (VK) na de Brexit daarnaast ook aan de Britse mededingingsregels voldoen?

De EU-mededingingswetgeving zal niet langer van toepassing zijn in het VK na de Brexit. Gedragingen die vóór de uittredingsdatum hebben plaatsgevonden zullen echter nog wel getoetst worden door de Britse mededingingsautoriteit en de Britse rechtbanken aan de EU-mededingingswetgeving. Ook zijn Britse bedrijven nog immer gebonden aan deze wetgeving bij activiteiten die in de EU-lidstaten plaatsvinden. Deze aanpak is reeds gemeengoed bij, bijvoorbeeld, Amerikaanse en Aziatische ondernemingen die bedrijfsactiviteiten in de EU hebben.

Een akkoord tussen het VK en de EU zou kunnen inhouden dat het VK deel blijft uitmaken van de Europese Economische Ruimte (met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). In dat geval zullen de EU-mededingingswetten in het VK worden vervangen door vrijwel identieke bepalingen in de EER-Overeenkomst. Een belangrijk verschil is dat de toepassing en interpretatie van de mededingingswetten niet langer gebeurt door de Europese Commissie en het EU-Hof, maar door de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en het EVA-Hof. Afgezien van deze bevoegdheidswijziging zal voor u inhoudelijk echter weinig veranderen

Of het VK nu deel blijft uitmaken van de EER of over een andere regeling onderhandelt, de huidige Britse wetgeving inzake concurrentiebeperkende overeenkomsten en misbruik van machtspositie blijft van toepassing en lijkt al sterk op de EU-wetgeving over deze onderwerpen. Op mededingingsvlak zal na Brexit dus naar verwachting vrij weinig veranderen.

In het geval van grensoverschrijdende fusies en overnames is het overigens goed mogelijk dat zowel het VK als de EU bevoegd zullen zijn om deze te toetsen aan hun ‘eigen’ mededingingswetgeving. Met name de nationale mededingingsautoriteiten van het VK zullen hier een grotere rol gaan spelen dan voorheen, omdat de Europese Commissie niet langer bevoegd is om de fusie/overname geheel zelfstandig te onderzoeken. Dergelijke parallelle procedures zullen in de regel leiden tot hogere kosten en aanzienlijke vertragingen, waar u in uw onderneming rekening mee dient te houden.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de gevolgen van de brexit? Bekijk dan onze brexit-pagina.