In het Europese recht zijn in verschillende verordeningen regels vastgelegd over (grensoverschrijdend) procederen in civiele zaken. Deze regels hebben onder andere betrekking op de bevoegdheid van rechtbanken, het bepalen van het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen. Na afloop van de overgangsperiode zullen deze verordeningen per 1 januari 2021 waarschijnlijk niet langer één op één van toepassing zijn in het VK. Het is echter de vraag of deze wijziging grote gevolgen met zich zal meebrengen bij het voeren van grensoverschrijdende civiele procedures.

Bij een akkoord kunnen de EU en het VK bijvoorbeeld overeenkomen dat de inhoud van een bepaalde verordening wordt overgenomen in het nationale recht. In dat geval wijzigen de regels inhoudelijk niet, maar enkel de wettelijke grondslag van die regels. Een andere mogelijkheid is dat het VK ervoor kiest om deel te nemen aan het zogenoemde Verdrag van Lugano. Dit Verdrag is gesloten door de EU-lidstaten, Noorwegen, Zwitserland en IJsland, en bepaalt dat de Europese rechtsregels voor de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (grotendeels) ook van toepassing zijn in voornoemde landen. Omdat de EU-lidstaten moeten instemmen met de toetreding van het VK tot dit verdrag, kan het VK deze mogelijkheid echter niet inroepen zonder medewerking van de lidstaten.

Mocht er geen akkoord komen, dan bepaalt het nationaal recht van het VK hoe civiele procedures vorm worden gegeven. Ten aanzien van het toepasselijke recht zal daarbij hoe dan ook weinig veranderen, omdat de Britse wetgever reeds heeft bepaald dat de EU-verordening die momenteel het toepasselijke recht bepaald (Rome-verordeningen) op grond van nationaal recht blijven gelden, zelfs als er geen akkoord volgt. Dit is echter niet het geval voor alle EU-verordeningen, waaronder de EU-verordening die de rechterlijke bevoegdheid regelt. De van toepassing zijnde regels in een individuele zaak zullen daarom steeds per geval dienen te worden beoordeeld.

Daarnaast zullen verdragen een rol gaan spelen bij een harde Brexit. Ook hier dient afgewacht te worden wat er concreet voor u gaat veranderen. Zo kan het VK als zelfstandig lid toetreden tot een verdrag waar het eerder lid van was op grond van zijn EU-status. In een dergelijk geval zult u weinig verschil merken.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de gevolgen van de brexit? Bekijk dan onze brexit-pagina.