Skip to main content

Op het moment dat u een factuur naar een klant stuurt, dient u normaliter BTW af te dragen. Indien u vervolgens uw dienst/product levert zonder dat u wordt betaald, dan kunt u de afgedragen BTW terugvorderen zodra komt vast te staan dat de factuur oninbaar is.

In faillissementen die door ons team worden behandeld krijgen wij met regelmaat de vraag van schuldeisers of een schriftelijke verklaring kan worden afgegeven waarmee de omzetbelasting kan worden teruggevraagd. Afhankelijk van de status van het betreffende faillissement wordt beoordeeld of een dergelijke verklaring kan worden afgegeven.

De praktijk leert dat verzoeken tot teruggave van BTW wegens oninbaarheid niet altijd worden ingewilligd, bijvoorbeeld indien het faillissement van de debiteur nog niet is afgewikkeld. De Belastingdienst kan dan weigeren om een vordering op die debiteur als oninbaar te beschouwen.

Met ingang van 1 januari 2017 is het beleid van de Belastingdienst gewijzigd. Indien een vordering op een failliet bedrijf of een niet-failliet niet is voldaan binnen één jaar na de vervaldatum, dan wordt die vordering als oninbaar aangemerkt.Ingeval van faillissement van uw debiteur hebt u na een jaar dus geen verklaring van de curator nodig waaruit de oninbaarheid blijkt!

Indien u uw vordering hebt overgedragen, bijvoorbeeld aan een factormaatschappij, dan treedt de overnemende partij in uw rechten.

Het nieuwe beleid betekent dat schuldeisers ingeval van het faillissement van een debiteur niet langer bij de curator hoeven te vragen om een verklaring dat geen uitkering zal volgen. Ten aanzien van vorderingen die zijn vervallen vóór 1 januari 2017 vangt de termijn van één jaar aan op 1 januari 2017 op grond van overgangsrecht.

Indien u de BTW over een vordering in mindering hebt gebracht en alsnog een faillissementsuitkering ontvangt, dan dient u de daarin inbegrepen BTW aan te geven in het aangiftetijdvak waarin u de uitkering ontvangt. Indien u bijvoorbeeld een uitkering van 50% ontvangt op uw vordering dan kunt u 50% van de afgedragen BTW terugvorderen (of dient u 50% van de teruggekregen BTW alsnog af te dragen indien u die reeds terug hebt ontvangen van de Belastingdienst).

U kunt het gewijzigde beleid raadplegen op de website van de Belastingdienst.

In onze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van alle relevante wetsontwikkelingen op het gebied van faillissementsrecht. Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Max van de Wolde. U kunt uiteraard ook contact opnemen met een van de andere advocaten van ons team Insolventie & Herstructurering.

Januari 2017