Legal Compliance en Toezicht

Compliance in de gelegaliseerde cannabisteelt

Op onze algemene pagina over Compliance en Toezicht hebben wij uitgebreid stilgestaan bij het feit dat het voor ondernemers belangrijk is te weten welke wet- en regelgeving op de onderneming van toepassing is. In de ene sector is een goed compliance beleid belangrijker dan de andere. Dit houdt verband met de risico’s die u als ondernemer loopt wanneer u niet voldoet aan de geldende regelgeving. Lees hieronder meer over de bestaande risico’s en het verschil dat een goed compliance beleid kan maken.

Belang van legal compliance en bepaalde sectoren

In bepaalde sectoren bestaat een groter financieel of strafrechtelijk risico wanneer  u als dienstverlener, producent, toeleverancier of pandeigenaar wordt geconfronteerd met partijen die er illegale activiteiten op nahouden.

Dit risico speelt met name bij diensten of producten die niet illegaal zijn, maar wel voor illegale activiteiten kunnen worden gebruikt. Denk aan het leveren van een kas met daarin lampen en een complete teeltinstallatie voor optimale teelttoepassingen. Wanneer deze producten (on)bewust worden geleverd aan de teler van (illegale) cannabis loopt u een mogelijk risico. Een compliance beleid zorgt ervoor dat u mogelijke risico’s inperkt en mogelijke illegale activiteiten vaak vooraf signaleert.

Gelegaliseerde cannabisteelt

Het algemene beeld bestaat dat de teelt van cannabis illegaal is. Dit is niet altijd het geval. De teelt van cannabis voor medicinale doeleinden is in steeds meer landen binnen Europa en daarbuiten gelegaliseerd. In Nederland is zelfs een experiment gestart voor het legaliseren van cannabisteelt voor recreatieve doeleinden. Het telen van cannabis is dus onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Voor u als toeleverancier van producten en diensten of verhuurder in deze sector staat het u dan ook vrij deze telers te beleveren en met deze afnemers zaken te doen. Maar wat gebeurt er als deze teler een ongeldige ontheffing heeft gekregen of zijn vergunning is verlopen? In die situaties wordt de scheidslijn tussen legale en illegale bedrijfsvoering dun. Daarom is het van belang om altijd vooraf na te gaan of uw afnemer legaal opereert. Met een goed compliance beleid zorgt u dat u grip houdt op uw afnemers en/of huurders en altijd weet met wie u zaken doet.

Een goed compliance beleid is belangrijk ook wanneer u een coffeeshop exploiteert of teler bent van gelegaliseerde cannabis. In die situaties is het erg belangrijk dat u altijd aantoonbaar over de juiste vergunningen beschikt en uw onderneming aan de gestelde (kwaliteits)eisen voldoet om de vergunning te behouden. Boels Zanders heeft ruime ervaring binnen deze complexe sector en is u graag van dienst bij het opzetten van een compliance beleid.

Producten en diensten

Team Legal Compliance van Boels Zanders heeft ruime ervaring binnen deze complexe sector en adviseert onder andere toeleveranciers, pandeigenaren en coffeeshophouders bij het opzetten van een compliance beleid. Voor deze specifieke sector bieden wij de volgende producten en diensten. Heeft u een concrete vraag bekijk dan hier direct onze meestgestelde vragen.

Compliance check & Risicoanalyse

Wij brengen voor u de wet- en regelgeving in kaart die op uw onderneming van toepassing is. Dit doen wij in een gestructureerd overzicht (compliance framework). Aan de hand daarvan beoordelen wij of uw organisatie voldoet aan de geldende regelgeving en brengen wij de eventuele risico’s in kaart.

Het in kaart brengen van de geldende wet- en regelgeving doen wij voor afnemers in zowel binnen- als buitenland.

Compliance protocol & Noodplan

Wij stellen voor u een compliance protocol op met daarin de werkwijze voor het screenen van bestaande en toekomstige klanten. Dit betreft onder meer het verifiëren van licenties en/of ontheffingen van de gelegaliseerde telers. Zo weet u altijd zeker dat u zaken doet met een legale partij.

Wordt u desondanks geconfronteerd met (onverwacht) bezoek of inval van de autoriteiten of bestuursrechtelijke handhaving, dan kan Boels Zanders u hiermee ondersteunen door het opstellen van een noodplan.

Bewustwording & Training

Het bijzondere en complexe wetgevingskader waarbinnen uw organisatie haar bedrijfsactiviteiten ontplooit, maakt het steeds belangrijker om uw organisatie compliant te maken en houden. Intern bewustzijn onder uw medewerkers van de regels is dan ook essentieel. Een bewustwordingsprogramma helpt organisaties om compliance naar een hoger plan te tillen.

Bekijk hier wat we concreet voor u kunnen betekenen.

Auditing

Compliant zijn als organisatie vereist uw doorlopende aandacht. Zo is het belangrijk dat u uw organisatie periodiek screent, evenals uw klanten. Wij kunnen dit spel voor u managen.

Begeleiding & Implementatie compliance beleid

Op basis van de compliance check en risicoanalyse stellen wij een plan van aanpak op om uw organisatie waar nodig in overeenstemming te brengen met de geldende wet- en regelgeving. Een concreet actiepunt kan bijvoorbeeld zijn het aanpassen van de in- en verkoopdocumentatie of het creëren van meer bewustwording bij uw medewerkers.

Compliance documenten & Overeenkomsten

Wij stellen voor u (algemene) verkoop- en leveringsvoorwaarden en (huur)overeenkomsten op waarin de risico’s van eventuele illegale handelspraktijken worden beperkt, evenals de financiële gevolgen daarvan.

Daarnaast is compliance documentatie belangrijk. Denk daarbij aan een specifieke code of conduct voor de klant en het invullen van een compliance checklist.

Documentmanagement

Compliant zijn als organisatie vereist uw doorlopende aandacht. Zo is het belangrijk dat uw protocol en de geverifieerde documentatie worden bijgehouden en gecontroleerd. Denk bijvoorbeeld aan termijnen waarbinnen licenties van klanten kunnen verlopen. Raadzaam is binnen uw organisatie iemand daarvoor verantwoordelijk te maken.

Het managen van de documentatie kunnen wij ook voor u verzorgen. Dit door Boels Zanders aan te stellen als uw compliance officer.

Marketing & Social Media Instructies

Voor u als ondernemer is het interessant om uw kennis en ervaring in deze sector te delen en reclame te maken op bijvoorbeeld het internet voor uw producten en diensten.

Bij de vraag wat uw marketing mogelijkheden zijn en waar u op moet letten bij het delen van informatie via sociale media over gelegaliseerde cannabisteelt, kunnen wij u helpen. Dit doen wij door het bieden van concrete instructies voor bijvoorbeeld het inrichten van uw website, de strekking van de (online) marketinguitingen en het eventuele gebruik van disclaimers op uw website.

Meestgestelde vragen

Zoals eerder omschreven bestaat het risico dat u producten of diensten levert en wordt geconfronteerd met illegale praktijken (van derden). Mogelijk twijfelt u daardoor wat u moet doen of hoe u dit vooraf kunt controleren. Welke verantwoordelijkheid heeft u als toeleverancier? De vergunning van uw afnemer kan zijn verlopen of de afnemer handelt in strijd met de afgegeven vergunning door meer te telen dan is toegestaan. Het is ook mogelijk dat u geconfronteerd wordt met illegale teelt van uw huurder in door u ter beschikking gestelde (bedrijfs)panden. Het kan ook zijn dat u zelf een coffeeshop exploiteert en geconfronteerd wordt met handhavend optreden van de gemeente. Bent u toeleverancier, pandeigenaar of coffeeshophouder en heeft u specifieke vragen over de gelegaliseerde cannabisteelt? Wij hebben hieronder de meestgestelde vragen met antwoorden voor u op een rijtje gezet. Wilt u weten welke producten en diensten wij in dat kader kunnen aanbieden? Klik dan hier.

Toeleveranciers

Is de teelt van cannabis voor recreatief gebruik legaal?

Nee, de teelt van cannabis voor recreatief gebruik is in Nederland (nog) illegaal.

Is de teelt van medicinale cannabis legaal?

De teelt van cannabis voor medicinale toepassingen is in Nederland gelegaliseerd. Dit komt erop neer dat telers die hiervoor een vrijstelling hebben gekregen legaal cannabis kunnen telen. De teler dient een Opiumontheffing aan te vragen bij de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bevoegdheid om de ontheffingsaanvragen te beoordelen is door de Minister neergelegd bij het Bureau voor Medicinale cannabis. Op dit moment heeft in Nederland slechts één teler een ontheffing voor de teelt van medicinale cannabis. Voor alle overige telers in Nederland geldt dat het telen van cannabis nog steeds illegaal is. Cannabisteelt voor medicinale toepassingen wordt in steeds meer landen wereldwijd onder voorwaarden toegestaan.

Kan ik na verifiëren van de ontheffing/vergunning direct leveren?

Nee, om risico’s te beperken, is het verstandig om met een aantal verkoopdocumenten te werken, zoals een code of conduct en algemene verkoopvoorwaarden. Hierin kan vastgelegd worden dat de teler zich aan de wet dient te houden en de geleverde goederen bijvoorbeeld niet doorverkoopt.

Is het eenmalig controleren van de vergunning/ontheffing van de teler voldoende?

Nee, dit moet vaker. Bij een langdurige handelsrelatie met een teler moet je periodiek vaststellen of de ontheffing/vergunning nog geldig is. Een vergunning kan immers eindigen of worden ingetrokken. Wat de geldigheidsduur van een vergunning of ontheffing is staat veelal in het document zelf vermeld.

Wat als er verdenkingen zijn van betrokkenheid bij illegale teelt?

Als er verdenkingen zijn van betrokkenheid bij illegale activiteiten, is het belangrijk dat je kunt aantonen en inzichtelijk kunt maken dat je alle stappen hebt doorlopen om vast te stellen dat de teler legaal opereert en alle risico’s van zaken doen met illegale telers hebt uitgesloten. Het monitoren van de licenties, de verkoopdocumentatie en het volgen van een compliance protocol is hierbij essentieel.

Kan ik zaken doen met telers van cannabis en mijn producten en/of diensten leveren?

Dit is mogelijk, mits de teelt van cannabis in het desbetreffende land is gelegaliseerd en de teler zich houdt aan de geldende wettelijke voorschriften.

Waar moet ik op letten als ik producten en/of diensten lever aan een teler van cannabis?

De teelt (medicinale) cannabis moet in dat land zijn toegestaan. In veel gevallen is teelt alleen toegestaan wanneer de teler een ontheffing of vergunning heeft, afgegeven door een bevoegd overheidsorgaan. Belangrijk is dus altijd deze vergunning/ontheffing op te vragen en te controleren of deze is afgegeven door een bevoegd overheidsorgaan. Het risico bestaat namelijk dat er valse documenten in omloop zijn en daarom is verificatie vereist.

Hoe controleer ik de vergunning/ontheffing?

Dit kan door de advocaat en het bevoegde overheidsorgaan in het betreffende land te raadplegen. De advocaat kan een verklaring afgeven over de geldigheid en bijzonderheden in de vergunning/ontheffing.

Hoe weet ik of een teler legaal opereert?

Dit kun je controleren door de regelgeving van het land in kaart te brengen en de voorwaarden waaronder teelt van cannabis is toegestaan. Voor veel landen geldt dat de teler een vergunning of vrijstelling dient te hebben.

Kan ik mijn reguliere verkoop- en leveringsvoorwaarden hanteren?

Dit kan, mits hierin is opgenomen dat het de afnemer niet is toegestaan de geleverde producten te gebruiken voor illegale praktijken, dan wel door te verkopen in het illegale circuit.

Wat als ik mijn producten en/of diensten lever aan een teler zonder vergunning?

Het telen van cannabis zonder vergunning of ontheffing is illegaal. In artikel 11a Wetboek van Strafrecht is leveren van producten en/of diensten aan illegale telers strafbaar gesteld. Het leveren van producten en/of diensten aan illegale telers kan mogelijk leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Mag ik reclame maken voor het gebruik van mijn producten en/of diensten voor de cannabisteelt?

Het promoten van cannabisgebruik is in zijn algemeenheid verboden. Bovendien is de teelt voor recreatieve doeleinden strafbaar. U kunt uw producten dan ook niet aanprijzen als zijnde geschikt voor de recreatieve cannabisteelt. Bij reclame-uitingen dient u er dan ook voor te zorgen dat deze uitsluitend gericht zijn op de specifieke doelgroep, zijnde legale telers, en specifieke activiteiten, zijnde legale teelt.

Kan ik al producten en/of diensten leveren zonder dat ik een vergunning/ontheffing heb ontvangen en gecontroleerd?

Dit kan niet zonder een risico te lopen. Je kunt immers niet vaststellen of de teler legaal of illegaal opereert.

Pandeigenaren

Kan ik mijn pand verhuren aan een cannabisteler?

Ja dit kan, mits sprake is van gelegaliseerde cannabisteelt. Verhuren van woon- of bedrijfsruimte met de wetenschap dat er illegale cannabis wordt geteeld, is strafbaar. Let op: controleer of het desbetreffende pand voor cannabisteelt mag worden gebruikt. Bij twijfel neem contact op met de gemeente waar het gehuurde is gelegen.

Kan ik de huurovereenkomst ontbinden als de vergunning van de coffeeshop exploitant wordt ingetrokken?

Ja, dit is mogelijk, mits in de huurovereenkomst duidelijk is vastgelegd dat het gehuurde uitsluitend als coffeeshop mag worden gebruikt. Als de huurder niet meer over de vereiste vergunning beschikt, schiet hij tekort in zijn verplichting om het gehuurde conform de overeengekomen bestemming te gebruiken. Let op: ontbinding van een huurovereenkomst is in beginsel alleen maar mogelijk via een gerechtelijke procedure.

Kan ik de huurovereenkomst ontbinden als blijkt dat de huurder in mijn pand illegaal cannabisteelt?

Ja, dit is mogelijk op grond van het handelen in strijd met goed huurderschap. Een illegale hennepplantage leidt tot een verhoogd risico op brand, water- en stankoverlast en kan leiden tot schade aan het gehuurde en (onrechtmatige) overlast van de overige huurders. Dit levert een grond op voor een vordering tot ontbinding bij de kantonrechter in te dienen.

Moet ik in de huurovereenkomst opnemen dat illegaal gebruik van het gehuurde is verboden?

Ja, dit vormt een grond om de huurovereenkomst te ontbinden wanneer illegaal gebruik van het gehuurde is geconstateerd.

Kan ik mijn pand verhuren aan een coffeeshop exploitant?

Ja dit kan, mits de exploitant beschikt over een geldige door de gemeente afgegeven vergunning. De verhuurder doet er verstandig aan om contractueel vast te leggen dat de huurder verantwoordelijk is voor het verkrijgen van alle vergunningen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van het gehuurde als coffeeshop.

Rust op mij als verhuurder een verplichting het verhuurde te controleren op illegale cannabisteelt?

Nee, maar de verhuurder doet er wel verstandig aan om regelmatig controles uit te voeren om na te gaan of sprake is van illegale cannabisteelt. Hierdoor kan de duur van een mogelijke sluiting van het gehuurde op last van de gemeente (in sommige gevallen) worden beperkt.

Is het eenmalig controleren van de vergunning/ontheffing van de teler voldoende?

Nee, dit moet vaker. Bij een langdurige handelsrelatie met een teler moet je periodiek vaststellen of de ontheffing/vergunning nog geldig is. Een vergunning kan immers eindigen of worden ingetrokken. Wat de geldigheidsduur van een vergunning of ontheffing is staat veelal in het document zelf vermeld.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over legal compliance en toezicht, de legalisering van cannabis en de dienstverlening van Boels Zanders? Neem contact op met Monique Schreurs of Merel Lentjes.

Bekijk het team