Skip to main content

In februari 2018 zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao Primair Onderwijs (“PO”) gestart. Stakingen bleven. Leerkrachten in het PO vragen daarmee aandacht voor de problematieken waarvoor zij gesteld worden. In weerwil van extra financiële middelen die door de regering ter beschikking worden gesteld. Haast is geboden. Daarom acties. Gesprekken gaan door, ook al wordt er gestaakt. Aandacht wordt gevraagd voor snelle actie ten aanzien van vervangingen, salarissen en werkdruk.

Totstandkomingsproces
De cao is een goed juridisch instrument om dat efficiënt en snel te regelen. Maar cao onderhandelingen kunnen ook lang voortslepen. Eerst moet het stramien worden doorlopen wie aan de onderhandelingstafel plaatsneemt vanuit de betrokken partijen. Zij worden gemandateerd en wisselen standpunten uit. Uiteindelijk moet dat resulteren in een onderhandelaarsakkoord. Daar kan met name de stroperigheid intreden. Het kan immers zomaar zijn dat partijen er niet uitkomen. Lukt het wel dan komen in het akkoord de afspraken te staan voor de nieuwe cao. Als de achterbannen vóór het onderhandelaarsakkoord stemmen, wordt het akkoord definitief en volgen de definitieve teksten voor de cao.

Het juridisch belang van een cao
Wat is het juridisch belang van een cao? De neiging is lang geweest om alles in een cao te willen regelen en vastleggen. Tot in detail. Steeds vaker worden de wettelijke bepalingen als uitgangspunt genomen en wordt gekeken waar toevoegingen noodzakelijk of gewenst zijn. Dat maakt de cao leesbaarder, begrijpelijker en goed uitvoerbaar. Bij voorkeur eenvoudig en flexibel.

In het regeerakkoord is de afspraak gemaakt om tot een uitzondering te komen op de ketenregeling bij vervanging wegens ziekte in het primair onderwijs. De wetswijziging zal nog wel even op zich laten wachten. Cao-partners kunnen dit in de onderhandelingen vóór zijn en al snel uitkomst bieden, zoals ook is gebleken uit de tekst van de cao-po 2016-2017 voor de periode januari tot maart (“griepvervanging”). Het moet eenvoudiger, maar wel met vertrouwen dat het onderwijs vooruit gaat en dat schoolbesturen naast leerkrachten staan. Dat kan in cao onderhandelingen: een uitstekend instrument om elkaar te vinden en het leven juridisch eenvoudiger te maken.

Tot slot
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de advocaten arbeidsrecht van ons team Onderwijs.

Mei 2018