Skip to main content

Iedereen voorkomt natuurlijk graag dat zaken worden gedaan met een debiteur die niet in staat is zijn afspraken na te komen. Als een (rechts)persoon bijvoorbeeld in staat van faillissement verkeert, verneemt u dat uiteraard graag vóór u zaken met deze (rechts)persoon doet. Ook in het vervelende geval dat een debiteur waarmee u al afspraken heeft gemaakt failliet wordt verklaard, is actuele informatie over de stand van zaken prettig. De informatie die in het Centraal Insolventieregister kan worden gevonden, kan tot meer inzicht leiden.

Centraal Insolventieregister
Op de website www.rechtspraak.nl is het Centraal Insolventieregister te vinden (via het tabblad ‘registers’). In het Centraal Insolventieregister vindt u informatie over uitgesproken faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen. Het gaat dan om informatie die is gepubliceerd na 1 januari 2005. De informatie is raadpleegbaar tot zes maanden na de beëindiging van het faillissement.

Welke informatie?
Door te zoeken op naam, adres, geboortedatum en/of kvk-nummer of via invoering van de insolventiekenmerken, kan in het Centraal Insolventieregister – afhankelijk van de staat waarin de (rechts)persoon verkeert – de navolgende informatie worden gevonden:

  • De naam en het adres van de (rechts)persoon waarbij sprake is van faillissement/surseance van betaling/schuldsanering;
  • Het insolventienummer;
  • De gegevens van de aangestelde curator;
  • Benoemde rechter-commissaris;
  • Ingangsdatum faillissement/surseance/schuldsanering;
  • Faillissementsverslagen;
  • Financiële verslagen.

Door de juiste zoekgegevens in te voeren, kan men er dus achter komen of een (rechts)persoon in staat van faillissement is verklaard, schuldsanering is uitgesproken of dat sprake is van surseance van betaling.

Het faillissementsverslag biedt op zichzelf nog een bron aan informatie. Het verslag wordt opgesteld door de curator en geeft nader inzicht in de voortgang van het faillissement. Zo biedt het verslag inzage in de aangetroffen activa en passiva in het faillissement en wordt duidelijk welke werkzaamheden de curator heeft verricht. Ook biedt het verslag inzicht in de onregelmatigheden (zoals bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid) die in het faillissement spelen. In sommige gevallen kan dit interessant zijn voor schuldeisers (bijvoorbeeld met het oog op een eventuele onrechtmatige daad actie tegen de bestuurders). In de nieuwsbrief van september 2017 leest u meer over de gegevens die de curator vanuit privacy oogpunt al dan niet mag vermelden in het verslag.

Verder worden op de website van de rechtspraak lijsten gepubliceerd van de  insolventies die op een bepaalde dag zijn uitgesproken. Deze ‘daglijsten’ worden een maand lang vermeld op www.rechtspraak.nl.

Mobiele apparaten
Tegenwoordig is het Centraal Informatieregister ook geschikt voor mobiele apparaten. Dit maakt raadpleging van het register via een tablet of mobiele telefoon uiteraard een stuk eenvoudiger.

Meer informatie?
Heeft u te maken met een insolvente debiteur, verkeert u zelf in betalingsproblemen, of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de advocaten van ons team Insolventie & Herstructurering.