Skip to main content

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is veel geschreven over het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit is niet zonder reden. Indien het concurrentiebeding niet aan de juiste vereisten voldoet dan kan dit vergaande gevolgen hebben. Daarom onderstaand nogmaals de eisen die in acht genomen moeten worden.

Geldig concurrentiebeding voor bepaalde tijd

Uitgangspunt is dat een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet is toegestaan. In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan echter onder voorwaarden toch een geldig concurrentiebeding worden overeengekomen.

Het concurrentiebeding is geldig indien:

1) het schriftelijk is overeengekomen;
2) met een meerderjarige werknemer én;
3) schriftelijk wordt gemotiveerd waarom het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen dienen toegelicht te worden.

Het grootste struikelblok

De voorwaarde onder 3 is – zo blijkt uit uitspraken van rechters – sinds de invoering van de WWZ het grootste struikelblok gebleken. Wat is nu de sanctie van het niet opnemen van een schriftelijke motivering bij het concurrentiebeding, waaruit de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen blijken?

Indien het concurrentiebeding niet voldoet aan de voorwaarde dat uit een schriftelijke motivering de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen volgen dan wordt het concurrentiebeding nietig geacht. De werkgever kan dus géén beroep doen op het concurrentiebeding. Nietigheid geschiedt van rechtswege. Dat betekent dat er geen beroep bij de rechter op de nietigheid hoeft te worden gedaan.

Indien wél een schriftelijke motivering is opgenomen, maar de rechter oordeelt dat de bedrijfs- of dienstbelangen niet zwaarwegend zijn of dat de werknemer onbillijk wordt benadeeld, dan kan het beding geheel of gedeeltelijk vernietigd worden door de rechter.

Een vernietigbaar concurrentiebeding is wél geldig zolang het niet geheel of gedeeltelijk is vernietigd door de rechter. Bij gedeeltelijke vernietiging kan gedacht worden aan het terugbrengen van de tijdruimte waarvoor het concurrentiebeding is afgesproken. Bijvoorbeeld van twee jaar naar één jaar. Of het beperken van de geografische spreiding. Bijvoorbeeld niet geheel Nederland, maar alleen in een bepaalde stad.

Kortom, indien een werkgever wil voorkomen dat een werknemer na afloop van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij een concurrent gaat werken, doet deze er goed aan dat het concurrentiebeding aan alle vormvereisten voldoet.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze specialisten van het team Arbeidsrecht.