Bij Corporate Governance gaat het kort gezegd over de waarborging van goed bestuur en effectief toezicht binnen een rechtspersoon. Daarvoor is van belang hoe de zeggenschap tussen het bestuur, de aandeelhouders (of leden) en commissarissen van een rechtspersoon is geregeld en op welke wijze over het gevoerde bestuur en toezicht verantwoording wordt afgelegd. De maatschappelijke functie van de rechtspersoon kan daarbij van belang zijn.

Inrichting

Binnen iedere rechtspersoon dienen afspraken te worden gemaakt over hoe de governance wordt ingericht. Het gaat daarbij om de verhouding tussen verschillende stakeholders zoals het bestuur, de aandeelhoudersvergadering en raad van commissarissen. Ook werknemers zijn belangrijke stakeholders van een rechtspersoon en kunnen via een ondernemings- of medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het bestuur. Afspraken over governance worden vastgelegd in statuten en interne reglementen zoals bijvoorbeeld een bestuursreglement of reglement van raad van commissarissen. Hierin wordt onder andere beschreven wie welke bevoegdheden heeft, of bepaalde besluiten door een ander orgaan moeten worden goedgekeurd en hoe om wordt gegaan in geval van een tegenstrijdig belang.

Governance code

De wet geeft veel ruimte voor de inrichting van bestuur en toezicht binnen een rechtspersoon. Voor beursgenoteerde bedrijven in Nederland geldt naast de algemene wettelijke bepalingen ook de Corporate Governance Code. Hierin zijn diverse regels neergelegd over de verhouding tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders. Beursgenoteerde bedrijven zijn wettelijk verplicht om deze code na te leven. Hierbij geldt de ‘pas toe of leg uit’-regel. Als een regel uit de code niet wordt toegepast moet in het jaarverslag worden uitgelegd waarom niet. Naast de Corporate Governance Code bestaan er diverse branchespecifieke governancecodes. Voorbeelden daarvan zijn de Governancecode Zorg, Onderwijs en Woningcorporaties. In deze branchecodes zijn principes en uitgangspunten voor goed bestuur neergelegd.

Advies nodig?

De opvatting over wat wordt verstaan onder goed bestuur verandert voortdurend. De advocaten van Team Corporate Advisory hebben ruime ervaring op het gebied van corporate governance en zijn altijd op de hoogte van de huidige stand van zaken. Indien nodig werken zij nauw samen met onze sectorteams Onderwijs, Zorg en Woningcorporaties zodat altijd de juiste branchespecifieke kennis aanwezig is.

Diensten

Ons team Corporate Advisory kan u bij tal van juridische vraagstukken van dienst zijn:

  • advies en begeleiding: over de inrichting van de governance binnen een rechtspersoon;
  • controle: van de governancestructuur van uw rechtspersoon;
  • signaleren: van de noodzaak tot het wijzigen of opstellen van statuten, aandeelhoudersovereenkomsten en/of interne reglementen.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met een van de advocaten van ons team Corporate Advisory.