Skip to main content

In de uitspraak van 28 december 2016 heeft de Afdeling het overgangsrecht met betrekking tot de PAS toegelicht (ECLI:NL:RVS:2016:3489). Deze uitspraak is relevant voor vergunningaanvragen die zijn gedaan op grond van de Nbw 1998 vóór 1 juli 2015.

Achtergrond
De PAS is op 1 juli 2015 in werking getreden. Het doel van de PAS is het hoofd te bieden aan de problematiek rond stikstof en natuur. De PAS beoogt economische ontwikkelingen mogelijk te maken die voor stikstofemissie zorgen, terwijl de totale stikstofuitstoot wordt verminderd. In de Nbw 1998 is in eerste instantie het overgangsrecht met betrekking tot de PAS opgenomen. Sinds 1 januari 2017 is het overgangsrecht overgenomen in de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). Inhoudelijk is het overgangsrecht niet gewijzigd. De uitspraak van de Afdeling is daarom ook na 1 januari 2017 relevant. Sinds de inwerkingtreding van de PAS geldt een verbod op extern salderen. Dat verbod was opgenomen in artikel 19km, lid 3, Nbw 1998 en is sinds de inwerkingtreding van de Wnb opgenomen in artikel 5.5, lid 3, Wnb.

Overweging
In de Nbw 1998 zijn twee vormen van overgangsrecht opgenomen, te weten in artikel 19km, lid 4 en artikel 67a Nbw 1998. Alleen artikel 67a Nbw 1998 kent voorwaarden voor de toepassing van het overgangsrecht. Die voorwaarden worden ook besproken door de Afdeling en luiden als volgt:

1) voor het project, plan of de andere handeling is voor het tijdstip van de inwerkingtreding van de PAS een besluit als bedoeld in artikel 19km, lid 1, Nbw 1998 in voorbereiding bij het desbetreffende bestuursorgaan;

2) de voor het nemen van het desbetreffende besluit beschikbare gegevens en bescheiden dienen naar het oordeel van het desbetreffende bestuursorgaan voldoende te zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van het desbetreffende besluit en bovendien moet de passende beoordeling, voor zover vereist, volledig zijn;

3) degene die het project zal realiseren heeft een tijdige uitvoering verzekerd van de maatregelen die voor het project dienen te worden getroffen om te verzekeren dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zullen worden aangetast als gevolg van het project.

De Afdeling beantwoordt eerst de vraag of het overgangsrecht van artikel 67a Nbw 1998 van toepassing is. Is dit niet het geval dan wordt toegekomen aan het overgangsrecht uit artikel 19km, lid 4, Nbw 1998.

Volgens de Afdeling was het overgangsrecht van artikel 67a Nbw 1998 niet van toepassing. Alhoewel de aanvraag voor de Nbw-vergunning vóór 1 juli 2015 was ingediend, waren de op dat moment beschikbare gegevens en bescheiden niet voldoende voor de beoordeling van de aanvraag. Onder meer de overeenkomsten tussen saldogevende bedrijven en aanvrager en milieuvergunningen met bijbehorende tekeningen van bepaalde saldogevende bedrijven ontbraken, dus werd niet werd voldaan aan de tweede voorwaarde van artikel 67a Nbw 1998. Het overgangsrecht uit deze bepaling was daarom niet van toepassing.

Dit heeft tot gevolg dat het overgangsrecht uit artikel 19km, lid 4, Nb 1998 wel van toepassing was op het te nemen besluit. Dit artikellid bepaalt dat het verbod op externe saldering zoals opgenomen in artikel 19km, lid 3, Nbw 1998 niet van toepassing is op een besluit op een aanvraag om een vergunning die is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de PAS. In tegenstelling tot artikel 67a Nbw 1998 vereist artikel 19km, lid 4, Nbw 1998 niet dat een aanvraag om een vergunning vóór 1 juli 2015 compleet is. Het is dus mogelijk dat een vóór 1 juli 2015 ingediende aanvraag na 1 juli 2015 wordt aangevuld met gegevens en bescheiden die nodig zijn om de vergunning te kunnen verlenen met toepassing van externe saldering.

Conclusie
De provincie Overijssel had met inachtneming van de later binnen de daarvoor gestelde termijn overgelegde aanvullende gegevens en bescheiden moeten bezien of vergunningverlening op grond van artikel 19km, lid 4, Nbw 1998 mogelijk was. De Afdeling draagt de provincie Overijssel op om een nieuw besluit te nemen.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Silvie Joosten of een van de andere advocaten van team bestuursrecht. Zij zijn u graag van dienst.

20 januari 2017