Skip to main content

België kent een behoorlijk aantal Nederbelgen. Ondanks de recente wijzigingen in het Belgische erfrecht, blijven de verschillen tussen België en Nederland op erfrechtelijk vlak nog steeds zeer groot.

Met de komst van de Europese Erfrechtverordening heeft de Europese wetgever getracht om de verschillen bij grensoverschrijdende nalatenschappen te minimaliseren. Zulks dus ook voor wat betreft nalatenschappen met een Nederlands en Belgisch karakter.

De Europese Erfrechtverordening, die sedert 17 augustus 2015 van toepassing is in alle landen van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, is van toepassing op alle nalatenschappen vanaf 17.8.2015 met een grensoverschrijdend karakter, en dus ook op de nalatenschappen van de Nederbelg.

In concreto
De Belgische rechter zal, gelet op de gewone verblijfplaats van de Nederbelg, in principe de bevoegde rechter zijn om te oordelen over de opengevallen nalatenschap. In beginsel zal teruggegrepen worden naar het recht van de gewone verblijfplaats van de erflater op datum van zijn overlijden. Deze algemene bevoegdheidsregel kan in welbepaalde gevallen echter wel buiten spel gezet worden o.a. door de forumkeuze van de erflater.

 

Voor de toekomstige Nederbelg, zal na zijn verhuis naar België, aldus niet langer het Nederlandse recht van toepassing zijn op de vererving van zijn nalatenschap, maar zal zijn nalatenschap in beginsel volgens het Belgische recht worden afgewikkeld.

Verder voorziet de Europese Erfrechtverordening slechts in één toepasselijk recht dat zowel de vererving van de onroerende als roerende goederen beheerst, zelfs indien de Nederbelg bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Europa (bijvoorbeeld zijn vakantiehuis in Spanje, Nederland, etc.).

Niet te vergeten
De Erfrechtverordening is van toepassing op het civielrechtelijk aspect van de nalatenschap. Zo vallen de regels in verband met de onwaardigheid, de inbreng en de inkorting, de omvang van de reserve (legitieme portie), de aansprakelijkheid voor schulden van de nalatenschap etc. hier onder.

 

De fiscale gevolgen en de fiscale behandeling van de nalatenschap worden evenwel niet in de Erfrechtverordening geregeld. De lidstaten heffen erfbelasting op basis van hun eigen fiscale aanknopingspunten, zoals de ligging van het vermogen, de woonplaats van de erflater enz. Elke lidstaat beslist zelf hoe haar erfbelasting wordt geheven. Er zal aldus moeten worden nagegaan alwaar men belast zal worden (België dan wel Nederland).

Ook het huwelijksvermogensrecht, de schenkingen etc. worden uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied. De implicaties hiervan zijn niet te verwaarlozen op de te vererven nalatenschap.

Een voorafgaand advies vanuit zowel Nederlands als Belgisch perfectief is op dit vlak zeker aangewezen. De advocaten van Adlex en Boels Zanders staan u graag verder te woord.