Skip to main content

De contractering van zorg onder de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg verloopt niet zelden uiterst stroef. Zorgaanbieders voelen zich geregeld met de rug tegen de muur geplaatst vanwege de vrijwel niet onderhandelbare eisen en voorwaarden van zorgverzekeraars en zorgkantoren. Om de kwaliteit van het contracteerproces bij de inkoop van zorg te bevorderen hebben circa 25 branche- en beroepsorganisaties een convenant ondertekend op basis waarvan per 2 juni 2016 de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering (“Geschilleninstantie”) is ingesteld. De Geschilleninstantie ressorteert onder het Nederlands Arbitrage Instituut en is bevoegd om kennis te nemen van klachten van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en beroeps- en brancheorganisaties die betrekking hebben op de inkoop van zorg ingevolge de Zorgverzekeringswet. Vanaf 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de inkoop van zorg ingevolge de Wet langdurige zorg aan de Geschilleninstantie worden voorgelegd.

Mediation, arbitrage of bindend advies
Geschilbeslechting door de Geschilleninstantie geschiedt in de vorm van mediation, bindend advies of arbitrage en vormt zodoende een snel, laagdrempelig en effectief alternatief voor geschilbeslechting door de burgerlijke rechter. Hoe effectief dit alternatief zal zijn, zal nog moeten blijken. De insteek van de Geschilleninstantie stemt echter hoopvol. Mede van belang in dit verband is dat de hiervoor genoemde vormen van geschilbeslechting de nodige ruimte laten om aandacht te besteden aan herstel respectievelijk behoud van een goede onderlinge verstandhouding tussen de betrokken zorgverzekeraar(s) (dan wel het betrokken zorgkantoor) en de betrokken zorgaanbieder(s).

Kosten
De kosten van geschilbeslechting door de Geschilleninstantie komen ingeval van bindend advies en arbitrage voor rekening van de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij. Treffen partijen een schikking, staken zij tussentijds de bij de Geschilleninstantie aanhangig gemaakte procedure of vindt geschilbeslechting door middel van mediation plaats, dan dragen partijen voor gelijke delen bij in de kosten. Daarbij dient echter te worden aangetekend dat voor kleine zorgaanbieders (jaaromzet tot EUR 325.000,-) een tegemoetkomingsregeling geldt, zodat de door de Geschilleninstantie in rekening te brengen kosten voor hen geen drempel behoeft te vormen om voor geschilbeslechting door de Geschilleninstantie te kiezen.

Meer weten?
Wilt u meer informatie of overweegt u een geschil voor te leggen aan de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering, neemt u dan contact met Ward van Loo.

Publicatie uit de nieuwsbrief zorg juli 2016. Klik hier voor de nieuwsbrief.