Skip to main content

Efficiënt en democratisch samenwerken via de Wet gemeenschappelijke regelingen? Het kan!

De herontdekking van de Wet gemeenschappelijke regelingen – Gst. 2022, 2

 De Wet gemeenschappelijke regelingen staat er in bestuurlijk Nederland niet al te best op. Hij wordt als complex, knellend en te weinig democratisch ervaren. Geroepen wordt om een alternatief. Maar daarmee worden de mogelijkheden die de huidige wet voor efficiënt en democratisch samenwerken biedt, miskend. In dit artikel worden, na een beschrijving van het systeem van de Wgr, de kansen uiteengezet om een gemeenschappelijke regeling slagvaardig, efficiënt en in hoge mate democratisch gelegitimeerd vorm te geven. Daarbij wordt ook aangehaakt op de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 juni van dit jaar in werking zal treden.

Geconcludeerd wordt dat er in de praktijk helaas maar weinig creatief wordt omgegaan met de vele mogelijkheden tot maatwerk die de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt. In het bijzonder worden de mogelijkheden om de bureaucratie binnen een gemeenschappelijke regeling tot een minimum te beperken te weinig benut, los van een bestuurscultuur die dikwijls te stroperig is. Dat is spijtig, omdat daardoor nogal eens (toch) te snel naar een privaatrechtelijke oplossing wordt gegrepen, terwijl een publiekrechtelijke samenwerking op grond van de WGR juist – zoals in deze bijdrage wordt toegelicht – veel keuzevrijheid biedt, zowel ten aanzien van de keuze van de samenwerkingsvariant als de daadwerkelijke invulling van de samenwerking binnen zo’n variant. Daarmee biedt de WGR voldoende kansen voor een effectieve, doelmatige en democratisch gelegitimeerde samenwerking en is het in elk geval niet de huidige wettelijke regeling die samenwerking complex en knellend moet maken.

Het gehele artikel is hier te raadplegen.

 

 

 

 

Januari 2022