Skip to main content

Een van de grootste handelshuizen in Nederland in groenten en fruit, The Greenery, is van plan de Nederlandse (glas)tuinbouw te gaan saneren. Hierbij zal een herstructurering plaatsvinden van de groente- en fruitteelt. Deze herstructurering gaat onder meer gepaard met ruilverkaveling en onteigening.

Mede mogelijk gemaakt door…
Om de herstructurering van tuinbouw mogelijk te maken in Nederland, werkt The Greenery samen met een aantal kapitaalverschaffers aan een investeringsfonds, dat naar verwachting EUR 150 tot  EUR 300 miljoen zal bevatten. Dit investeringsfonds zal bijdragen aan innovatie en verduurzaming van de Nederlandse (glas)tuinbouw.

De Nederlandse (glas)tuinbouw
In Nederland bestaat er circa 5000 hectare aan kassen met verschillende gewassen, zoals komkommers en paprika’s. Veel van de huidige kassen zijn te klein geworden en verouderd. Bovendien is de huidige (glas)tuinbouw erg verbrokkeld en kan het zich hierdoor moeilijk verzetten tegen de alsmaar groeiende inkooporganisaties van grote supermarktketens.[1]

De noodzaak van groei
Om te komen tot een herstructurering is er ruilverkaveling nodig. Dit is een proces waarbij boeren land met elkaar uitwisselen zodat er per eigenaar een zoveel mogelijk aaneengesloten grondeigendom bestaat. Het idee achter het nieuwe fonds is dat er zo tuinbouwbedrijven ontstaan die groot genoeg zijn om te kunnen investeren in kassen, productontwikkeling en ICT.

Onteigening
Naast ruilverkaveling gaat herstructurering van deze sector vaak gepaard met onteigening van stukken grond. In de Onteigeningswet is de procedure hiervoor geregeld. De onteigeningsprocedure bestaat uit twee fasen: de administratieve en de gerechtelijke fase. Tijdens de administratieve fase stelt de gemeente een onteigeningsplan vast dat door de regering (de Kroon) goedgekeurd dient te worden. Het ontwerp van dit besluit ligt 6 weken ter inzage binnen de gemeente. Na de administratieve procedure volgt het onteigeningsbesluit. Met dit besluit dient de civiele rechter de onteigening uit te spreken en de schadevergoeding vast te stellen. De eigendom van de grond gaat over naar de overheid als het vonnis in de openbare registers is ingeschreven en de overheid de door de rechter vastgestelde schadevergoeding heeft betaald.

Wetwijziging
De uit 1851 stammende Onteigeningswet wordt vervangen door de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. De onteigenende overheidsinstantie neemt dan het onteigeningsbesluit in plaats van de Kroon. Dit besluit wordt voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, waarbij het ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd en belanghebbenden hun zienswijze op het voornemen kunnen indienen. Naar verwachting treedt in het voorjaar van 2019 de Omgevingswet in werking.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Xander Wynands of een van de andere advocaten van team Food & Agri. Zij zijn u graag van dienst.

Juni 2017

 

[1] Financieel Dagblad, Fonds van honderden miljoenen moet tuinbouw helpen saneren, 23 maart 2017.