Skip to main content

De Nederlandse pluimveesector krijgt het de laatste tijd zwaar voor de kiezen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (“NVWA”) heeft onlangs vastgesteld dat er eieren die voor consumptie zijn bestemd besmet zijn met het bestrijdingsmiddel fipronil. Fipronil kan bij (langdurige) consumptie een gevaar voor kinderen opleveren. Potentieel gevaarlijke eieren worden op dit moment uit de handel gehaald.

In de nieuwsbrief van juni schreven wij eerder over product recall in de voedingsmiddelenindustrie. Daaruit bleek dat het terughalen van levensmiddelen vanwege gezondheidsrisico’s aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Aan de volgende kosten kan worden gedacht:

  • terughalen van de producten;
  • informeren/waarschuwen consumenten;
  • opzetten klantcontactcentrum;
  • vernietiging van de (mogelijk) onveilige producten;
  • gederfde winst, en;
  • reputatieschade.

Hieronder wordt de (on)verzekerbaarheid van deze kosten nader uitgelicht.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
In de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (“AVB”) zijn de financiële gevolgen van aansprakelijkheid voor door derden geleden schade gedekt. Daar valt eveneens productaansprakelijkheid onder. De praktijk leert echter dat het overgrote deel van de kosten die een product recall met zich meebrengt, niet onder deze verzekering valt.

Onder de AVB-dekking valt in de regel slechts personen- en zaakschade van derden. Het meest voor de hand liggende gedekte schadegeval is de schade die consumenten hebben opgelopen door consumptie van het product. Vanwege de strenge veiligheidsvoorschriften zal deze schade echter beperkt zijn. Zoals uit de hierboven gegeven opsomming blijkt, bestaan de grootste kosten die een product recall met zich meebrengen uit vermogensschade die door de producent zelf wordt geleden. Deze kosten zijn onder de AVB dus in beginsel niet verzekerd.

Bereddingskosten
Een uitzondering hierop is de op de verzekerde rustende bereddingsplicht. Dat is de plicht van de verzekerde om zodra hij op de hoogte is van de verwezenlijking van het risico, alle redelijke maatregelen te nemen die tot voorkoming of vermindering van de schade kunnen lijden. Een voorbeeld hiervan is het uit de schappen halen van het product. De verzekeraar is verplicht deze kosten te vergoeden, zelfs indien de verzekerde som daardoor wordt overschreden of als de maatregel achteraf tevergeefs blijkt te zijn genomen.

Let wel; slechts bij uitzondering wordt aangenomen dat sprake is van bereddingskosten. De Hoge Raad heeft bepaald dat sprake moet zijn van een onmiddellijk dreigend gevaar dat slechts door het treffen van bijzondere maatregelen kan worden weggenomen. Daarnaast moeten deze kosten redelijk en doelmatig zijn. Het is aan te raden dat de verzekerde vooraf overleg voert met zijn verzekeraar omdat de kosten die op verzoek van de verzekeraar worden gemaakt vergoed dienen te worden.

Daarnaast is het een verzekeraar toegestaan om de omvang van de bereddingskosten te beperken, dit is dan ook een breed gedragen praktijk onder verzekeraars.

Uitbreiding AVB
Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid om de AVB uit te breiden met een recall clausule. Op grond van deze clausule kan onder de AVB ook dekking worden verleend voor vermogensschade die de producent zelf leidt of andere specifiek aan een recall gerelateerde schade.

Productcontaminatieverzekering
Bedrijven die werkzaam zijn in kwetsbare industrieën zoals de voedsel- of diervoederindustrie doen er goed aan de mogelijkheden van een productcontaminatieverzekering (“PCV”) te onderzoeken. Deze verzekering wordt in het algemeen naast de AVB afgesloten. Zoals de naam van de verzekering doet vermoeden, wordt schade vergoed indien sprake is van contaminatie van het verzekerde product. Indien producten worden teruggeroepen zonder dat sprake is van contaminatie, zal de verzekeraar geen dekking verlenen.

Beperkingen
Verzekeraars zullen de dekkingsomvang van recall gerelateerde schade veelal in de polisvoorwaarden beperken. Daarom zal een uitgebreide en gedetailleerde lijst van (on)verzekerde gebeurtenissen in de polisvoorwaarden worden opgenomen. Daarnaast wordt dekking vaak begrensd in tijd en door eigen risico. Vaak wordt ook een gemaximeerde verzekerde som per gebeurtenis of per jaar opgenomen.

Een apart vermeldenswaardige clausule is de ‘Governmental recall-clausule’. De verzekeraar keert dan pas uit indien daadwerkelijk een overheidsbevel gegeven, ophanden of redelijkerwijs te verwachten is. Tegelijkertijd hebben producenten de wettelijke verplichting om bij risico’s direct actie te ondernemen.

Discussies achteraf kunnen worden voorkomen door communicatie met de NVWA, de verzekeraar én juridisch adviseurs.

Meer informatie
Indien u meer informatie over dit onderwerp wilt of bovenstaande recall problematiek in uw sector (mogelijk) speelt, neem dan contact op met een van onze Food & Agri advocaten.