Skip to main content

Afgelopen week stond er een artikel in krant over de Regionale Energie Strategie (RES): “In Heerlen werd dinsdag een informatiesessie voor de gemeenteraad over de Regionale Energie Strategie (RES) afgelast wegens gebrek aan belangstelling. Ten onrechte, want die RES gaat ons allemaal aan”.[1] In deze blog zal worden ingegaan op het instrument van de RES en de ruimtelijke impact ervan.

Het Klimaatakkoord van Parijs

De RES houdt verband met het Klimaatakkoord van Parijs dat door Nederland op december 2015 is ondertekend. Met het tekenen van dit akkoord heeft Nederland zich verbonden aan de internationale doelstelling om de uitstoot van CO2 te reduceren.[2] Deze CO2-reductiedoelstelling komt terug in het Regeerakkoord Rutte III, waarbij het kabinet een reductiedoelstelling nastreeft van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Om ervoor te zorgen dat deze doelstelling kan worden bereikt is het ontwerp-Klimaatakkoord opgesteld.

Het ontwerp-Klimaatakkoord en de RES

In het ontwerp-Klimaatakkoord zijn verschillende maatregelen opgenomen om de reductiedoelstelling te kunnen behalen. Eén van die maatregelen is de RES. De RES is een regionaal instrument en richt zich in het bijzonder op het opwekken van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. Bij dit instrument worden regionale partijen betrokken, zoals de provincie en gemeenten, maar ook netbeheerders, burgers en bedrijven. Nederland is opgesplitst in 30 RES regio’s, waarbij per regio wordt onderzocht waar plek is om duurzame energie op te wekken, of er voldoende draagvlak voor het project bestaat en of het (financieel) haalbaar is. Op deze wijze kan binnen elke RES regio worden samengewerkt aan de energietransitie, waarbij eigen keuzes worden gemaakt. Participatie speelt zodoende een belangrijke rol.

Totstandkoming RES

 De gemeenteraad, de provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap stellen de RES vast. De concept-RES dient op 1 oktober 2020 te worden ingediend bij het Nationaal Programma RES (NP RES). De concept-RES van elke regio wordt vervolgens geanalyseerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Deze analyses kunnen worden meegenomen bij het vaststellen van de RES 1.0. De RES regio’s dienen in 2030 tezamen tenminste 35 TWh aan grootschalige duurzame elektriciteit op land op te wekken. Indien blijkt dat deze doelstelling niet zal worden gehaald, dienen de RES regio’s met elkaar om de tafel te gaan zitten om te bespreken hoe de doelstelling wel kan worden bereikt. De definitieve RES dient op uiterlijk 1 juli 2021 te worden aangeboden aan het NP RES. De plannen en projecten van de RES worden vervolgens opgenomen in het omgevingsbeleid van de overheid, waarbij inspraakreacties kunnen worden ingediend. De plannen en projecten dienen op 1 januari 2025 over een vergunning te beschikken, zodat deze kunnen worden gerealiseerd. Op deze wijze moet worden bewerkstelligd dat de CO2-uitstoot in 2030 met de helft is verminderd.

RES regio Zuid-Limburg en concept-RES

De RES regio Zuid-Limburg heeft de concept-RES inmiddels ingediend bij het NP RES. Het PBL zal zich nu buigen over het concept en een kwalitatieve analyse uitvoeren.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Nikki Janssen. Zij helpt u graag verder!

September 2020

 

[1] P. Bruijns, ‘Energietransitie: het hele land gaat op de schop’, De Limburger 18 september 2020, p 9.

[2] Overigens heeft de Europese Commissie op 17 september 2020 een voorstel gepubliceerd om de Europese klimaatambities voor 2030 aan te scherpen.