Skip to main content

Een faillissement kan worden uitgesproken wanneer summierlijk is gebleken dat de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen en hij meer dan één schuldeiser heeft. Het faillissement heeft namelijk als doel het vermogen van de schuldenaar te verdelen onder de gezamenlijke schuldeisers.[1]

In een eerder verschenen bijdrage van Merel Lentjes[2] heeft zij het arrest van het gerechtshof Den Haag[3] behandeld. In deze zaak had het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het faillissement van een schuldenaar aangevraagd. De schuldenaar had twee schulden onbetaald gelaten: één bestuurlijke boete wegens het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen én een vordering van de Belastingdienst. Het verzoek tot faillietverklaring werd door de rechtbank afgewezen. Het gerechtshof Den Haag bekrachtigde dit oordeel van de rechtbank. Volgens het gerechtshof was er geen sprake van meerdere schuldeisers omdat de Belastingdienst geen rechtspersoonlijk heeft, maar een functionaris is van de Staat. Een schuld aan de Belastingdienst is gelijk te stellen met een schuld aan de Staat waardoor sprake is van twee vorderingsrechten van maar één crediteur: de Staat.

De Hoge Raad[4] heeft dit op 26 oktober jl. bevestigd.

De Hoge Raad overweegt dat de Staat rechtspersoonlijkheid bezit, maar organen en onderdelen van de Staat (waaronder de tot de Staat behorende bestuursorganen zoals de Belastingdienst) daarentegen niet. Dit betekent dat vorderingen van organen en onderdelen van de Staat die geen rechtspersoonlijkheid bezitten (zoals de Belastingdienst) voor de toepassing van de Faillissementswet kwalificeren als vorderingen van de Staat. Een vordering van de Belastingdienst kan daarom niet als steunvordering worden gebruikt bij een faillissementsaanvraag van de Staat die betrekking heeft op het onvoldaan blijven van een vordering van een tot de Staat behorend orgaan of onderdeel. Beide vorderingen komen namelijk de Staat toe.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van de advocaten van ons team Insolventie & Herstructurering.

Oktober 2018

[1] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:488
[2] https://www.boelszanders.nl/publicatie/twee-zielen-schuldeiser/
[3] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:3731
[4] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:1988&showbutton=true&keyword=2018+1988