Skip to main content

De nieuwe uitgave van het Tijdschrift Erfrecht is recent verschenen. Aan deze uitgave heeft Edith Schnackers een bijdrage geleverd met het artikel: de uitsluitingsclausule in internationale gevallen. Onderstaand vindt u de korte samenvatting. Voor het volledige artikel, te lezen via de website van Tijdschrift Erfrecht, klik hier. Een inlog is hiervoor vereist.

Samenvatting
Hoe moet worden omgegaan met een erfenis of schenking afkomstig van een niet-Nederlander aan iemand die in de huidige Nederlandse gemeenschap van goederen is getrouwd, zonder dat er een uitsluitingsclausule is gemaakt? De Hoge Raad heeft zich op 17 februari 2017 voor het eerst uitgelaten over de mogelijkheid van een materieelrechtelijke correctie op grond van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid tussen de echtgenoten. In deze bijdrage wordt het arrest van de Hoge Raad besproken en geplaatst in de bredere context van onderhavige problematiek, zoals de omstandigheden waaronder een beroep op de materieelrechtelijke correctie kan worden gedaan en het rechtsgevolg daarvan.

Edith Schnackers is lid van het team familierecht en haar speciale aandachtsgebieden zijn de echtscheiding van de ondernemer, huwelijksvermogensrechtelijke vraagstukken, alimentatiekwesties, afwikkeling en verdeling van nalatenschappen en kwesties over de legitieme portie