Skip to main content

Wat zijn nu juist deze verschillen? Een vraag die Nederbelgen zich wellicht al eens gesteld hebben

In principe zal de Belgische rechter zich buigen over dit vraagstuk.

Maar net zoals bij de echtscheiding, kan u ook voor wat betreft de partneralimentatie, zowel naar Nederlands als naar Belgisch recht, een overeenkomst sluiten, waarin u samen met uw (ex)-echtgeno(o)t(e) de omvang, de duur en de modaliteiten kan vastleggen.

Wanneer u er niet samen uitkomt, kan u of uw (ex)-echtgeno(o)t(e) een procedure aanhangig maken bij de bevoegde familierechtbank om de andere echtgenoot (de meest vermogende) te veroordelen tot het betalen van partneralimentatie.

Zowel in Nederland als in België, staan de behoefte en behoeftigheid van de onderhoudsgerechtigde, alsmede de draagkracht van de onderhoudsplichtige, centraal voor het bepalen van de partneralimentatie (ook wel onderhoudsbijdrage genoemd).

Bent u in de mogelijkheid om in uw eigen onderhoud te voorzien, kan u met andere woorden in principe onder het Belgische recht geen aanspraak maken op een onderhoudsuitkering na echtscheiding. Kan u als economisch zwakkere met uw eigen middelen niet in uw eigen onderhoud voorzien, dan zal u naar Belgisch recht wel aanspraak kunnen maken op een eventuele onderhoudsuitkering na echtscheiding. Naar Nederlands recht geldt dat indien u niet zelf in uw (huwelijksgerelateerde) behoefte kunt voorzien en u redelijkerwijs ook niet kunt worden geacht hierin (op termijn) te voorzien, u aanspraak kunt maken op partneralimentatie.

Eens geoordeeld over de behoefte en behoeftigheid van de verzoeker, zal zowel naar Nederlands als naar Belgisch recht gekeken worden naar de financiële middelen en de mogelijkheden van de onderhoudsplichtige. Daarbij geldt dat de onderhoudsgerechtigde niet in een betere financiële positie mag worden gebracht dan de onderhoudsplichtige.

De rechtbank zal bij het nemen van haar beslissing rekening houden met alle concrete omstandigheden.

Naar Belgisch recht is de onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten in ieder geval beperkt tot 1/3 van de netto-inkomsten van de onderhoudsplichtige. Een gelijkaardige beperking bestaat er naar Nederlands recht niet. Naar Nederlands recht wordt de partneralimentatie beperkt tot de behoefte van de onderhoudsgerechtigde, dan wel de draagkracht van de onderhoudsplichtige.

Bovendien zal deze onderhoudsverplichting, volgens het Belgisch recht, in principe niet langer mogelijk zijn dan de duur van het huwelijk. Naar Nederlands recht daarentegen zal de onderhoudsuitkering in principe van rechtswege eindigen na het verstrijken van een periode van maximaal twaalf jaar na de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijk stand. Indien het huwelijk korter heeft geduurd dan 5 jaar én uit het huwelijk geen kinderen geboren zijn, eindigt de onderhoudsverplichting na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de duur van het huwelijk.

Wanneer de onderhoudsgerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt, gaat samenwonen, komt te overlijden, dan wel in haar eigen inkomen kan voorzien, bieden beide rechtsstelsels de mogelijkheid om de onderhoudsverplichting vervroegd (al dan niet van rechtswege) te beëindigen.

Een adequate analyse aangaande de verscheidene mogelijkheden, evenals uw verplichtingen zijn ook hier ten zeerste aan te raden. De verschillen bij de beoordeling van onder andere de behoeftigheid, de duur van de alimentatieverplichting etc. vereisen een op maat gemaakt advies teneinde verdere implicaties en gevolgen te overzien.

De advocaten van Adlex en Boels Zanders  staan u graag verder te woord.

Maart 2018