Skip to main content

De zomervakanties komen er weer aan. Welke rechten en plichten hebben werkgevers en werknemers ook alweer als het gaat om vakanties?

De bedoeling van vakantie is om de werknemer de gelegenheid te geven om gedurende een periode van betaald verlof op te laden. Dit wordt de zogenaamde recuperatiefunctie genoemd. In de wet is een vakantieregeling opgenomen. Van deze regeling mag – voor zo ver het de wettelijke vakantiedagen betreft – niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

Volgens de wet heeft een werknemer bij een fulltime dienstverband recht op 20 vakantiedagen per jaar. Dit wordt de zogenaamde minimumaanspraak genoemd (ook wel: wettelijke vakantiedagen). De vakantieaanspraak bouwt de werknemer gedurende het dienstverband op. De werknemer die tijdens een lopend jaar in dienst treedt, bouwt over dat deel een evenredige aanspraak op vakantiedagen op. Indien de werknemer tijdens zijn dienstverband een periode geen recht heeft op loon (bijvoorbeeld in geval van ongeoorloofd werkverzuim), geldt als hoofdregel dat hij ook geen vakantiedagen opbouwt over deze periode.

De werknemer bepaalt in beginsel wanneer hij de vakantiedagen opneemt. Bij schriftelijke overeenkomst of bij cao kan worden vastgelegd dat de vakantie op bepaalde tijdstippen aanvangt en eindigt. Ontbreekt een dergelijke afspraak, dan kunnen werkgever en werknemer in samenspraak, doch naar de wensen van werknemer, de vakantie vaststellen.

De werkgever is verplicht de genoten en openstaande vakantiedagen te administreren. Doet een werkgever dat niet dan staat deze met één nul achter indien er een discussie met de werknemer ontstaat over het aantal vakantiedagen dat uitgekeerd moet worden, bijvoorbeeld bij einde van een arbeidsovereenkomst.

Een werknemer dient daadwerkelijk in staat te worden gesteld om vakantie op te nemen. Om deze reden mogen wettelijke vakantiedagen tijdens het dienstverband niet worden afgekocht. Neemt een werknemer de vakantiedagen niet op in het jaar dat deze opgebouwd, dan vervallen deze zodra zes maanden zijn verstreken na het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Hierop bestaan uitzonderingen bijvoorbeeld in het geval dat een werknemer wegens ziekte niet in staat is om vakantiedagen op te nemen. Dan vervallen de vakantiedagen niet. Lees ook ons eerdere artikel over vakantiedagen en ziekte. De vakantiedagen die het wettelijk minimum te boven gaan, vervallen niet na zes maanden.

Met de vakanties in het vooruitzicht, is in dit artikel een korte samenvatting van diverse rechten en plichten aangaande vakanties gegeven. Indien u vragen heeft over de vakantieregeling, neem dan contact op met een van onze collega’s arbeidsrecht. Zij helpen u graag verder.