Brexit in het algemeen

Laatst gewijzigd – 26/02/2021

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (EU) ingeroepen. Op grond van dit artikel kan een lidstaat ervoor kiezen om zich uit de EU terug te trekken. Het VK is het eerste land in de geschiedenis van de EU dat van dit artikel gebruik maakt. De kennisgeving van terugtrekking uit de EU door het VK geeft het startschot voor een langdurige onderhandelingsperiode, waarin wordt getracht een akkoord te bereiken over de voorwaarden van terugtrekking. Dit is geen gemakkelijke opgave, want na een lidmaatschap van meer dan veertig jaar is het VK dermate verweven met de EU dat op nagenoeg elk beleidsterrein nieuwe afspraken moeten worden gemaakt over de toekomstige relatie tussen partijen.

Op 29 januari 2020 heeft het Europees Parlement het ‘terugtrekkingsakkoord’ goedgekeurd, dat de voorwaarden bevat voor de terugtrekking van het VK uit de EU overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Op 31 januari 2020 heeft het VK de EU verlaten, waarmee het VK een ‘derde’ land is geworden in de zin van EU regelgeving. Op 31 december 2020 liep de overgangsfase af, waarna per 1 januari 2021 de nieuwe relatie tussen de EU en het VK van start is gegaan, zoals die is vastgelegd in het Brexit handels- en samenwerkingsakkoord dat op 24 december 2020 werd bereikt.

Dat het VK vanaf 1 januari 2021 geen toegang meer heeft tot de EU en dus een derde land is geworden, heeft een enorme impact op internationaal opererende bedrijven op o.a. het gebied van grensoverschrijdende handel, data en personenverkeer. Het is voor uw bedrijf van cruciaal belang te beoordelen wat de impact is van de Brexit voor uw bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen. Boels Zanders volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft voor u de belangrijkste wijzigingen per juridisch onderwerp uiteengezet. Lees daarover hieronder meer.

Lees verder op brexitloket.nl en doe de Brexit Impact Test.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Boels Zanders kan ondernemers helpen met alle voorkomende zaken. In het kader van brexit verwachten we met name over de volgende issues vragen.

Privacy

Indien uw onderneming persoonsgegevens verwerkt of die persoonsgegevens zijn bestemd om na doorgifte aan het Verenigd Koninkrijk te worden verwerkt, mogen deze door uw onderneming slechts worden doorgegeven indien daarvoor passende waarborgen genomen zijn. Welke waarborgen zijn dit dan? Hoe gaat u als ondernemer voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bij een doorgifte aan een derde land, zoals het VK na de brexit?

Procederen

In het Europese recht zijn in verschillende verordeningen regels vastgelegd over (grensoverschrijdend) procederen in civiele zaken. Deze regels hebben onder andere betrekking op de bevoegdheid van rechtbanken, het bepalen van het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen. Na de Brexit zullen deze verordeningen waarschijnlijk niet langer één op één van toepassing zijn. Hoe vangt het VK deze veranderingen op? En wat is hierin de rol van (inter)nationaal recht? Kortom, welk verschil gaat u merken bij het voeren van civiele procedures?

Lees hier meer

Toepasselijk recht

Indien partijen geen rechtskeuze vastleggen in algemene voorwaarden of in een contract bepalen verschillende Europese verordeningen welk recht toepasselijk is op de relatie tussen partijen. Ook indien geen contractuele verhouding bestaat met een Engelse onderneming, maar u bijvoorbeeld schade oploopt door toedoen van een Engelse onderneming, regelen Europese verordeningen op grond van welk recht de aansprakelijkheid en de schade zal moeten worden afgehandeld. Hoe bepaalt men na een brexit welk recht toepasselijk is op een (buiten-) contractuele relatie tussen partijen?

Lees hier meer

Productaansprakelijkheid

Indien uw onderneming goederen/producten importeert vanuit het Verenigd Koninkrijk zal uw onderneming, als eerste importeur van producten van buiten de Europese Unie, worden aangemerkt als producent. De producent is aansprakelijk voor schade op grond van productaansprakelijkheid, die niet kan worden uitgesloten. Dit kan grote gevolgen voor uw onderneming hebben. Bent u adequaat verzekerd voor productaansprakelijkheid? En wat verandert er voor u als u uw producten exporteert naar het Verenigd Koninkrijk?

Lees hier meer

IE

Indien uw onderneming producten en/of diensten wil beschermen met een octrooi, een merk- en/of modelrecht, kwekersrechten en/of auteursrechten, dan heeft de brexit mogelijk gevolgen voor deze bescherming. Weet u bijvoorbeeld of octrooien verleend door het Europees Octrooibureau in het Verenigd Koningrijk gehandhaafd kunnen worden? EU-merken en Gemeenschapsmodellen zijn van kracht binnen de Europese Unie. Geldt dit ook voor het Verenigd Koninkrijk?

Lees hier meer

Faillissement

De Europese Insolventieverordening vormt de basis voor wederzijdse erkenning van faillissementen binnen de Europese Unie. Bij een brexit zal deze verordening niet meer gelden. De afwikkeling van grensoverschrijdende faillissementen zal daardoor moeilijker verlopen. Kunt u als schuldeiser nog op bepaalde beschermingsnormen terugvallen?

Lees hier meer

Keurmerken en certificaten

Het is de vraag of Europese keurmerken en certificaten na een brexit in het Verenigd Koninkrijk worden erkend. Andersom geldt dat keurmerken en certificaten van producten die in het Verenigd Koninkrijk worden geproduceerd niet meer in de Europese Unie worden erkend. Ontstaan hierdoor kwaliteitsverschillen en prijsverschillen in producten? Wat voor gevolgen heeft dit als uw onderneming een fabriek heeft in het Verenigd Koninkrijk?

Lees hier meer

Vestigen onderneming

De brexit zal ook gevolgen hebben voor Nederlandse ondernemers. Doet u zaken met, heeft u een onderneming in het Verenigd Koninkrijk of bent u van plan om hier mee te beginnen? Dan is het nog maar de vraag of u zich na brexit als ondernemer nog eenvoudig kunt vestigen in het Verenigd Koninkrijk en of u uw goederen en diensten nog kunt aanbieden.

Lees hier meer

Mededingingsrecht

Ondernemingen die producten en/of diensten aanbieden in de Europese Unie zijn onderworpen aan de Europese mededingingsregels. Moet een onderneming die zaken doet met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit daarnaast ook aan de Britse mededingingsregels voldoen?

Lees hier meer

Arbeidsrecht

De brexit zal grote gevolgen hebben voor Nederlandse werkgevers die hun werknemer naar het Verenigd Koninkrijk uitzenden en voor UK-werkgevers die hun werknemers in Europa willen laten werken. Wat voor gevolgen heeft de brexit voor het vrij verkeer van werknemers?

Lees hier meer

Algemene voorwaarden en overeenkomsten check van handelscontracten

De brexit zal invloed hebben op de uitvoering, gevolgen en de handhaving van handelsovereenkomsten die u aangaat met ondernemingen uit het VK. Onze specialisten helpen u deze wijzigingen te ondervangen.

Fusies en overnames

Puur contractueel gezien, heeft de brexit weinig juridische impact op een M&A transactie. Koopovereenkomsten worden immers voornamelijk beheerst door nationale, niet EU-gereguleerde wetgeving. Treedt het VK uit de EU, dan beïnvloedt dit de transactie niet of nauwelijks. Wat wél kan veranderen, is de scope van het due diligence-onderzoek, maar ook de vraag of de door u gebruikte dataroom nog wel veilig is, gelet op het feit dat de Europese privacy wetgeving na brexit niet meer van toepassing is op informatie die wordt gedeeld met het VK.

Bedrijfsstructuren

U heeft de juridische structuur van uw bedrijf met zorg gekozen. Afhankelijk van de door u gekozen structuur heeft de brexit invloed op de erkenning daarvan in het binnen- en buitenland. Wij helpen u, zo nodig met onze UK-partner Ashfords, deze gevolgen in kaart te brengen en te beheersen.

Begeleiding in faillissementen

Uw positie in faillissementen waarin bedrijven uit het VK een rol spelen kan na de brexit veranderen. Onze mensen helpen uw positie, rechten en plichten te bepalen zo nodig in samenwerking met onze UK-partner Ashfords.

Compliance

De brexit biedt kansen. Boels Zanders helpt u de risico’s van het handelen van en naar de VK te beheersen door u te adviseren over wet- en regelgeving.

Consumentenwetgeving

Biedt u producten aan consumenten uit het VK aan? Na de brexit zullen consumenten uit het VK en Europa niet dezelfde rechten en plichten hebben. Onze mensen zorgen ervoor dat u weet waar u aan toe bent.

Detachering van werknemers

Zonder het vrije verkeer van personen zal het detacheren van werknemers van en naar het VK na de brexit complexer worden. Onze specialisten helpen u in dit proces en kunnen de rechten en plichten van uw reeds gedetacheerde medewerkers in kaart brengen.

Samenwerking met Ashfords

Boels Zanders heeft door haar strategische ligging in de Euregio ruime ervaring op het gebied van internationaal adviseren en procederen. Dit doet zij in samenwerking met partnerkantoren vanuit het ADVOC-netwerk gevestigd in alle belangrijke businesscentra van de wereld.

Boels Zanders werkt nauw samen met haar Engelse partnerkantoor Ashfords om hun cliënten vanuit het Nederlandse en Engelse perspectief adequaat en snel kunnen te adviseren. Beide kantoren hebben een brexit-team opgericht. Beide teams hebben zich vanuit hun eigen juridische perspectief verdiept in de (mogelijke) gevolgen van de brexit en voeren hierover regelmatig overleg. Op deze manier blijft de kennis van beide teams up-to-date. Om cliënten ook te informeren over de brexit vanuit het VK perspectief plaatst Boels Zanders nieuwsberichten van Ashfords op deze site.

De Britse regering heeft op 21 juni 2019 een EU Settlement Scheme: Statement of Intent uitgebracht waarin staat hoe de Britse regering na de overgangsperiode om zal gaan met EU-burgers woonachtig in het Verenigd Koninkrijk (VK). Dit EU Settlement Scheme heeft de gemaakte afspraken in het principeakkoord als uitgangspunt: EU-burgers die 5 jaar of langer woonachtig zijn in het VK kunnen een permanente verblijfsvergunning aanvragen; EU-burgers die korter dan 5 jaar in het VK wonen, kunnen een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen die na 5 jaar kan worden omgezet in een permanente verblijfsstatus. Hoe het precies zit vindt u op de website van Ashfords.

Klik hier voor de website

Fiscale expertise KPMG Meijburg & Co

De Brexit heeft aanzienlijke fiscale gevolgen. KPMG Meijburg & Co heeft bijzondere expertise ten aanzien van alle fiscale vragen die spelen in het kader van Brexit. Om cliënten ook te informeren over de Brexit vanuit fiscaal perspectief plaatst Boels Zanders nieuwsberichten van KPMG Meijburg & Co op deze site.

Meer informatie over brexit?

Wilt u meer informatie over brexit en de dienstverlening van Boels Zanders International? Neemt u dan contact op met Janou Briaire.